Zásady ochrany osobných údajov

Vážené Dámy a Páni,
v súvislosti s GDPR (nariadenie o ochrane osobných údajov), ktoré nadobudne účinnosť od 25. mája 2018, by sme vás chceli informovať o spracovaní údajov a pravidlách, ktorými sa bude spracúvanie riadiť po 25. máji 2018.

Tieto údaje spracovávame na účely opísané v Zásadách ochrany osobných údajov, okrem iného na:

 • prispôsobenie obsahu stránok a ich predmetu materiálu, ktorý sa tam nachádza, vašim záujmom,
 • poskytnúť vám väčšiu bezpečnosť služieb,
 • vykonávania merania, ktoré nám umožnia zlepšiť nastaviť naše služby a produkty podľa vašich potrieb.

Zásady ochrany osobných údajov

V súlade s článkom 13 ods. 1 a 2 všeobecného nariadenia o ochrane údajov z 27. apríla 2016 vás informujeme, že:

 1. Prevádzkovateľom Vašich osobných údajov je KLIMAS Sp. z o.o. so sídlom v Kuźnica Kiedrzyńska, ul. Wincentego Witosa 135/137, e-mailová adresa: office@wkret-met.com (ďalej len „POÚ“)
 2. POÚ vymenovala dozorného úradníka pre ochranu údajov, ktorého je možné kontaktovať na adrese ul. Wincentego Witosa 135/137 Kuźnica Kiedrzyńska, e-mailová adresa rodo@wkret-met.com, telefónne číslo 604157447
 3. Vaše osobné údaje týkajúce sa vášho mena, telefónneho čísla a e-mailovej adresy boli zhromaždené prostredníctvom našej webovej stránky, odoslaním e-mailu, papierovej korešpondencie alebo priameho telefonického kontaktu..
 4. Vaše osobné údaje budú spracované na účel potrebný na plnenie zmluvy alebo podniknutie opatrení na jej uzatvorenie. V prípade udelenia súhlasu so spracovaním osobných údajov v jednom alebo viacerých prípadoch na základe účelov, ku ktorým bol súhlas vyjadrený, najmä pre marketingové ciele (e-maily a telefóny) a informačné účely (newsletter), právnym základom pre spracovanie údajov je (článok 6 ods. 1 písm. b), článok 6 ods. 1 písm. c) a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR)
 5. Osobné údaje zhromaždené od vás môžu byť sprístupnené iným príjemcom alebo kategóriám príjemcov osobných údajov. Príjemcami vašich údajov môžu byť predovšetkým spoločnosti a iné subjekty previazané kapitálovo. Osobné údaje budú zasielané len na účely uvedené v bode 3 a 4
 6. Vaše osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov.
 7. Máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo požadovať opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracovania týchto údajov, právo na prenos údajov.
 8. Z dôvodov súvisiacich s vašou konkrétnou situáciou máte právo vzniesť námietku proti spracovaniu údajov bez uvedenia dôvodu, pri používaní údajov na účely priameho marketingu.
 9. Odňatie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania údajov vykonaného na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.
 10. Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ak sa domnievate, že spracúvanie vašich osobných údajov, porušuje pravidlá.
 11. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, ak je dané na účely uzatvorenia zmluvy podmienkou jej uzavretia.
 12. Vaše údaje nebudú spracované automatizovaným spôsobom vrátane profilovania.

Zásady súborov cookie

Tieto zásady týkajúce sa cookies sa vzťahujú na webovú stránku www.wkret-met.com. Ak používate stránku www.wkret-met.com, súhlasíte s používaním súborov cookie v súlade s týmito zásadami.
Ak nesúhlasíte s používaním súborov cookie, môžete zmeniť nastavenia vášho webového prehliadača alebo opustiť stránku z webu www.wkret-met.com.

Čo sú súbory cookie („Cookies“)?

Cookies sú textové informácie odosielané webovým serverom a zapisované a ukladané vo vašom počítači, tablete alebo smartfóne. Súbory cookie obsahujú najčastejšie informácie o lokalite, ktorá ich generovala, jedinečné číslo a čas uloženia. Predvolene ho môže čítať iba server, ktorý vygeneroval súbor cookie.

Na čo sa používajú súbory cookie?

Súbory cookie sa používajú na:

 • optimalizovanie používania webovej stránky
 • zlepšovanie pohodlia používania stránky
 • prispôsobenie obsahu stránky používateľským preferenciám
 • na zhromažďovanie anonymných štatistík

Cookies sa používajú najčastejšie pri používaní mechanizmov stránok, ako sú: počítadlá návštevníkov, sondáže, nákupy na webových stránkach, stránky vyžadujúce prihlásenie, zobrazenie reklamy, monitorovanie aktivity návštevníkov a ďalšie.

Súbory cookie používané na stránkach www.wkret-met.com sa nepoužívajú na identifikáciu totožnosti používateľov.
Súbory cookie nespôsobujú zmeny konfigurácie počítača, tabletu alebo smartfónu používateľa.

Aké súbory Cookies používame?

Na stránke www.wkret-met.com môžu byť použité dva typy súborov Cookie:

 • relačné – umožňujú používať všetky funkcie stránky, sú odstránené pri zatvorení prehliadača.
 • stále – umožňujú používať niektoré funkcie stránky, zbierať štatistické údaje – zostávajú na disku, kým vyprší ich platnosť.

Používaním www.wkret-met.com, môžete získať súbory cookie z webových stránok tretích strán: Facebook, Google.

Odstraňovanie súborov cookie

Webové prehliadače v predvolenom nastavení povolia súbory cookie v nastaveniach.
Máte možnosť zmeniť tieto nastavenia, t. j. zmeniť súbory cookie, ktoré majú byť zablokované v plnom rozsahu, alebo nechať prehliadač informovať nás o tom, či sú súbory cookie uložené vo vašom zariadení.
Podrobnosti o blokovaní súborov cookie nájdete na webovej stránke alebo v pomoci vývojára softvéru prehliadača, ktorý používate..
Pamätajte však, že ak sa rozhodnete blokovať súbory cookie, môže to negatívne ovplyvniť alebo zabrániť fungovaniu určitých funkcií alebo oblastí stránky.