Všeobecné Obchodné Podmienky

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PREDAJA

Všeobecné obchodné podmienky z 1. apríla a 2020 uplatniteľné v spoločnosti s ručením obmedzeným Klimas Fasteners Czech s.r.o so sídlom v Štefanikova 123/22, 73701 Český Těšín, zapísaná v Obchodnom registri národného súdneho registra pod číslom DIČ: CZ10679618.

§ 1. DEFINÍCIE.

 1. Výrazy používané v týchto všeobecných podmienkach predaja sa chápu takto:
  • Správca – znamená kupujúceho alebo osobu splnomocnenú v mene Kupujúceho zadávať Objednávky a spravovať účet kupujúceho na Platforme B2B.
  • Pracovné Dni – znamenajú každý deň, ktorý pripadá od pondelka do piatku s výnimkou zákonných dní pracovného pokoja;
  • Dôverné Informácie – sú informácie obsiahnuté v Zmluve alebo Objednávke, ako sú technické, technologické, finančné, obchodné, právne a organizačné údaje predávajúceho alebo iné informácie o ekonomickej hodnote týkajúce sa predávajúceho, a najmä informácie tvoriace tajomstvo podniku predávajúceho, okrem toho informácie, ako sú cenníky, výška zliav poskytnutých kupujúcemu, hodnota obchodného úveru, hodnota Objednávky, údaje o účte kupujúceho - a ktorých zverejnenie alebo používanie je v rozpore s ustanoveniami VOP a porušuje alebo môže porušovať záujem predávajúceho alebo spôsobiť alebo vystaviť predávajúcemu ujme;
  • Občiansky Zákonník – skratka pre Občiansky zákonník z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov č. 16, poz. 93 s neskoršími zmenami);
  • Kupujúci – znamená akýkoľvek subjekt s výnimkou spotrebiteľa v zmysle článku 221 Občianskeho zákonníka z 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov č. 16, položka 93. v znení neskorších predpisov), ktorý nadviazal spoluprácu s predávajúcim v rámci svojej podnikateľskej alebo odbornej činnosti;
  • Materiály – sú akékoľvek informácie, dokumenty, ceny, materiály, výkresy, pokyny, predpisy, usmernenia, technologické alebo technické údaje, ako aj ich kópie, ktoré pripraví predávajúci pre kupujúceho alebo predloží kupujúcemu v akejkoľvek forme a na akomkoľvek dátovom médiu v spojení s dohodou alebo v súvislosti s ponukou na uzatvorenie dohody;
  • VOP – sú tieto všeobecné obchodné podmienky;
  • Platforma B2B – znamená internetovú predajnú platformu produktov, ktorú predávajúci sprístupnil potenciálnym kupujúcim, udržiavanú predávajúcim na internetovej adrese https://www.e-klimas.com, z ktorej po registrácii môžu byť použité iba podnikateľskými subjektmi registrovanými na vnútroštátnom súde alebo v centrálnom registri a obchodných informáciách.
  • Produkty – znamenajú akýkoľvek katalógový, cenníkový a jednotlivý tovar predávaný predávajúcim, ktoré sú zahrnuté v obchodnej ponuke predávajúceho a sú predmetom zmluvy medzi predávajúcim a kupujúcim;
  • Protokol O Prevzatí – dokument, v ktorom sa uvádza najmä dátum a miesto prevzatia Produktov, opis Produktov (vrátane druhu Produktov), množstvo Produktov a označenie Kupujúceho;
  • Nariadenie – znamená nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (Všeobecné nariadenie o ochrane údajov);
  • Vyššia Moc – je vonkajšia a náhla udalosť, ktorej (s náležitou starostlivosťou strán) nemožno predchádzať a nemožno ju predvídať (ktorá zahŕňa aj nízku pravdepodobnosť možnosti jej predchádzania alebo predpovedania), ktorá zabráni alebo bráni plneniu dohody úplne alebo čiastočne;
  • Predávajúci – znamená spoločnosť Klimas Fasteners Czech s.r.o s ručením obmedzeným so sídlom v Štefanikova 123/22, 73701 Český Těšín, Česká republika, zapísanú do registra podnikateľov Národného súdneho registra pod číslom DIČ: CZ10679618;
  • Strany/Strana – znamená predávajúceho a kupujúceho spoločne alebo každého samostatne;
  • Zmluva – je zmluva o spolupráci, predaji, dodávke alebo inej zmluve uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim v písomnej alebo elektronickej forme, týkajúca sa Produktov ponúkaných predávajúcim;
  • Zmluva – znamená predloženie predávajúcemu písomne alebo elektronickou formou vyhlásenie o prijatí ponuky na uzatvorenie zmluvy alebo vyhlásenie o predložení novej ponuky na uzatvorenie zmluvy;

§ 2. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA.

 1. V týchto VOP sa stanovujú všeobecné zásady spolupráce medzi zmluvnými stranami v oblasti predaja výrobkov ponúkaných kupujúcemu predávajúcim.
 2. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou každej ponuky, cenníka a zmluvy uzatvorenej predávajúcim s kupujúcim a spolupráca s Kupujúcim v súvislosti s predajom výrobkov a uzatvorením Zmluvy je zároveň akceptáciou týchto VOP.
 3. Tieto VOP sa výlučne vzťahujú na všetky zmluvy uzatvorené medzi predávajúcim a kupujúcim. Na základe platnosti týchto VOP zmluvné strany vylúčia uplatňovanie všetkých všeobecných zmluvných podmienok, predpisov o poskytovaní, dodávkach alebo vykonávaní prác, cenníkov, taríf alebo iných podobných predpisov uplatňovaných kupujúcim. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy a príloh vyžadujú písomnú formu, inak sú neplatné.
 4. Tieto VOP sa oznámia kupujúcemu najneskôr pri zadaní Objednávky kupujúcim predávajúcemu. Za predloženie VOP na vedomie sa tiež považuje ich umiestnenie na internetovej stránke predávajúceho www.wkret-met.com/sk/ows a na platforme B2B www.e-klimas.com/vop, ako aj v päte e-mailových správ odoslaných e-mailom predávajúceho.
 5. Aby sa predišlo pochybnostiam, zmluvné strany určia, že osoby vykonávajúce (vymieňajú si) korešpondenciu alebo informácie od každej zo strán, týkajúce sa vykonávania predaja výrobkov ponúkaných predávajúcim sú oprávnené uzatvoriť dohodu v mene zmluvných strán..
 6. Podľa článku 4c zákona z 8. marca 2013 o zabránení nadmernému oneskoreniu v obchodných transakciách (Zbierka zákonov z roku 2013 položka 403 v znení neskorších predpisov) predávajúci vyhlasuje, že má postavenie veľkého obchodníka v zmysle uvedeného zákona.

§ 3. PODMIENKY PREDAJA VÝROBKOV.

Všeobecné ustanovenia.

Osobitné ustanovenia pre objednávky zadané na platforme B2B.

 1. Predávajúci sa zaväzuje predávať kupujúcemu produkty za podmienok uvedených v aktuálnej ponuke alebo v cenníku poskytnutom predávajúcim, pričom zohľadní nasledujúce ustanovenia.
 2. Predávajúci sa zaväzuje uskutočniť predaj Produktov na základe Objednávky, ktorú kupujúci zadáva predávajúcemu písomne v priestoroch predávajúceho alebo zaslanej poštou doporučene alebo elektronickými prostriedkami na tieto adresy:
  1. https://www.e-klimas.com (adresa internetovej stránky) – pre objednávky cez B2B platformu;
  2. zamowienia@wkret-met.com (e-mailová adresa) – pre objednávky zadané elektronicky;
  3. v autorizovanom predajnom bode predávajúceho (adresy dostupné na https://www.wkret-met.com/pl/kontakt/sklepy-firmowe) – pre Objednávky osobne zadané v priestoroch predávajúceho.
 3. Objednávka musí obsahovať podrobné parametre objednaných produktov, ako sú: typ, rozmery, množstvo, informácie o tom, či sa má tovar dodať kupujúcemu, či bude na osobné vyzdvihnutie prevzatý zo skladu predávajúceho, miesto dodania a navrhnutý dátum realizácie dodania/prevzatia produktov. Minimálna celková hodnota jednorazovej objednávky nesmie byť nižšia ako 150,00 PLN bez DPH.
 4. Objednávka zadaná kupujúcim a prijatá predávajúcim zaslaním kupujúceho elektronickou cestou do 3 pracovných dní odo dňa prijatia Objednávky od Kupujúceho je oznámenie o prijatí Objednávky rovnocenné uzavretiu zmluvy a tvorí základ pre pristúpenie k činnostiam súvisiacim s vykonávaním zmluvy Predávajúcim. Predávajúci môže podmieniť prijatie Objednávky predchádzajúcim zaplatením zálohovej platby kupujúcim v určitej výške alebo percente vyjadrené z hodnoty Objednávky s DPH. Neoznámenie kupujúcemu predávajúcim prijatie Objednávky podanej kupujúcim do 3 pracovných dní odo dňa prijatia tejto objednávky predávajúcim znamená odmietnutie prijatia tejto objednávky predávajúcim, čo zodpovedá neuzavretiu zmluvy.
 5. Predávajúci má právo odmietnuť realizáciu Objednávky napriek jej predchádzajúcemu prijatiu v prípadoch, keď:
  1. neexistuje objektívna možnosť vykonať Objednávku úplne alebo čiastočne, pokiaľ kupujúci po oznámení predávajúcim bezodkladne nezanechá Objednávku úplne alebo čiastočne (pokiaľ ide o nemožnosť vykonania) alebo súhlasí so zmenou obsahu Objednávky v súlade s návrhom Predávajúceho;
  2. Ak je Kupujúci v omeškaní s platbou akejkoľvek platby vyplývajúcej z vykonávania akejkoľvek zmluvy uzatvorenej s Predávajúcim;
  3. splnenie akýchkoľvek záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy kupujúcim je sporné z dôvodu jeho majetkového stavu a najmä v prípade, keď kupujúcemu hrozí konkurz alebo exekučné konanie, začaté v súvislosti s jeho likvidáciou, vyhlásením konkurzu alebo reštrukturalizáciou jeho dlhu;
  4. Kupujúci inak porušuje ustanovenia uzatvorenej Zmluvy (vrátane záväzkov vyplývajúcich zo zákona), a to napriek predchádzajúcej výzve predávajúceho na prerušenie porušovania a neúspešnému uplynutiu aspoň trojdňovej lehoty, ktorá mu bola stanovená na tento účel.
 6. Predávajúci je oprávnený zmeniť objednávku zadanú kupujúcim. V takomto prípade predávajúci oznámi kupujúcemu elektronicky do 3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky od kupujúceho zmenu objednávky zadanej kupujúcim tak, že uvedie svoje vlastné podmienky predaja objednaných Produktov kupujúcim. Neschopnosť predávajúceho získať odpoveď kupujúceho na objednávku zmenenú predávajúcim najneskôr nasledujúci pracovný deň nasledujúci po dátume prijatia oznámenia o zmene objednávky, je rovnocenné uzavretiu zmluvy a súhlasu s pristúpením k plneniu Zmluva podľa podmienok stanovených predávajúcim, čo je základom pre pristúpenie predávajúceho k činnostiam spojeným s plnením Zmluvy.
 7. Podanie objednávky kupujúcim s výhradou zmeny, obmedzenia používania, vylúčenia používania alebo doplnenia týchto VOP vyžaduje výslovný písomný súhlas predávajúceho predložený do 3 pracovných dní odo dňa prijatia objednávky od kupujúceho. Nepredloženie akéhokoľvek vyhlásenia predávajúceho v predmete zmeny objednávky kupujúcim k uvedenému dátumu znamená nesúhlas so zmenou, obmedzením používania, vylúčením používania alebo doplnením týchto VOP.
 8. Produkty predávané predávajúcim sa musia skladovať vo krytých, suchých a vzdušných priestoroch. Produkty chráňte pred priamym slnečným žiarením a vlhkosťou Za chyby a škody vyplývajúce z nedostatočného skladovania produktov predávajúci nenesie zodpovednosť.
 9. Produkty budú označené predávajúcim v súlade s platnými predpismi a v súlade s vnútornými normami a postupmi predávajúceho. So súhlasom predávajúceho môžu obstarané produkty obsahovať iné označenie v súlade s dohodami, ktoré zmluvné strany uzatvorili v štádiu obstarávania výrobkov kupujúcim, avšak v rozsahu povolenom platnými pravidlami.
 10. Kupujúci môžu zadávať objednávky prostredníctvom platformy B2B 7 dní v týždni a 24 hodín denne.
 11. Kupujúci môže mať na platforme B2B iba jeden účet správcu.
 12. Správca spravuje účet kupujúceho na platforme B2B, najmä môže vytvoriť neobmedzený počet účtov pre zamestnancov kupujúceho samostatne. Správca je povinný aktualizovať účet kupujúceho a zamestnancov kupujúceho, ako aj ochranu dôverných informácií.
 13. Pri zriaďovaní účtu správcu v procese registrácie na Platforme B2B Kupujúci vyhlasuje a potvrdzuje, že správca je osoba riadne splnomocnená konať v mene kupujúceho v súlade s VOP. Kupujúci je zodpovedný za predloženie chybných alebo nepravdivých registračných údajov vrátane plnej zodpovednosti za činnosti osôb na svojom účte, ktoré vykonávajú transakcie v súlade s VOP, čo potvrdzuje prijatie VOP pri registrácii účtu správcu na platforme B2B.
 14. Predávajúci môže v procese registrácie kupujúceho na platforme B2B poskytnúť kupujúcemu obchodný úver na Produkty, ktorého výška bude závisieť najmä od aktuálneho obchodného úveru poskytnutého predávajúcim príslušnému kupujúcemu v rámci iných ako B2B platforiem kanálov distribúcie uvedených v odseku 2 vyššie.
 15. Predávajúci môže zmeniť sumu obchodného úveru na účte kupujúceho na Platforme B2B, ktorý sa zobrazí v Zákazníckom paneli a v košíku. Predávajúci nenesie zodpovednosť za neaktuálnu alebo chybnú hodnotu obchodného úveru na účte kupujúceho na Platforme B2B.
 16. Predávajúci je oprávnený na prerušenie poskytovania služieb elektronicky a poskytovania webovej B2B Platformy, ak je to zapríčinené zmenou, modernizáciou, rozšírením alebo údržbou IKT systému predávajúceho alebo softvéru, alebo zásahom vyššej moci, alebo činnosťou alebo opomenutím tretích strán, ktoré sú nezávislé od predávajúceho.

§ 4. DODÁVKA A PREVZATIE PRODUKTOV.

 1. Miestom plnenia predávajúceho je sídlo predávajúceho alebo iné miesto, kde sa nachádza sklad predávajúceho, z ktorého je Produkt vyskladnený.
 2. Predávajúci uviedol v potvrdení prijatia Objednávky lehotu na vykonanie Objednávky (vcelku alebo jej časti), uvedie len približný dátum vykonania Objednávky s možnou odchýlkou do dvoch pracovných dní, pokiaľ presný dátum vykonania Objednávky nemá predávajúci jednoznačne definovaný ako záväzný.
 3. Ak nie je dohodnuté inak, doručenie a prevzatie Produktov je možné najskôr po dátume, kedy Kupujúci vykoná úplnú zálohu za podmienok stanovených v § 5 VOP.
 4. Dodanie a prijatie každej šarže výrobkov objednanej kupujúcim bude zdokumentované vo forme protokolu o prevzatí spolu so špecifikáciou, ktorá bude tvoriť základ kvantitatívneho prevzatia objednaných produktov.
 5. Kvantitatívne a kvalitatívne prevzatie výrobkov sa uskutoční v mieste dodávky, na ktorom sa dohodli zmluvné strany, pričom sa zohľadnia nižšie uvedené ustanovenia.
 6. Je povinnosťou kupujúceho uviesť osoby oprávnené podpísať v mene kupujúceho protokol o prevzatí. V prípade pochybností alebo v prípade, že kupujúci neposkytne informácie o osobách oprávnených podpísať v mene kupujúceho protokol o prevzatí, má sa za to, že každá osoba, ktorá podpisuje príslušný protokol o prevzatí počas odovzdávania objednaných výrobkov, sa považuje za zástupcu Kupujúceho.
 7. Kupujúci je povinný zozbierať objednané Produkty zo skladu uvedeného predávajúcim v deň prijatia určeného a potvrdeného predávajúcim. Po stanovení dňa prevzatia Produktov zo skladu uvedeného predávajúcim sa vydá produkty vydajú kupujúcemu.
 8. Kupujúci má právo prevziať a prepravovať obstarané produkty samostatne alebo prostredníctvom tretej strany na vlastné náklady. V čase prevodu objednaných produktov kupujúcemu alebo tretej strane poverenej kupujúcim na ich prepravu sa prevedie zodpovednosť za škodu alebo stratu Produktov na Kupujúceho.
 9. V prípade objednania u predávajúceho dodania objednaných produktov je predávajúci povinný dodať objednané produkty kupujúcemu v čase a mieste dohodnutom zmluvnými stranami, s povinnosťami predávajúceho v súvislosti s dodávkou iba k nakládke produktov a ich prepravu na dohodnuté miesto vrátane otvorenia strany vozidla a zdvihnutia plachty. Ostatné činnosti vrátane vykládky výrobkov sú zodpovednosťou kupujúceho. Spravidla môže byť doručovacia adresa miestom podnikania, pokiaľ sa strany nedohodnú inak.
 10. Predávajúci znáša riziko poškodenia alebo straty produktov počas prepravy uskutočnenej dovtedy, kým kupujúci nezačne vykládku produktov. Od začiatku vykládky dodaných Produktov nesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo stratu produktov výlučne kupujúci.
 11. Každú vykládku produktov vykonáva vlastnými silami kupujúci, ktorý pokrýva náklady na vykládku výrobkov a zabezpečí vybavenie, osoby a infraštruktúru potrebnú na správnu vykládku produktov. Predávajúci môže na základe písomného príkazu kupujúceho vykonať vykládku produktov samostatne za pomoci špecializovaného vybavenia a kvalifikovaných pracovníkov, ale tieto činnosti podliehajú dodatočnému poplatku po predchádzajúcom určení výšky tohto dodatočného poplatku zmluvnými stranami.
 12. V prípade nezískania objednaných produktov kupujúcim v dohodnutom termíne predávajúci uhradí náklady, ak je to možné, za skladovanie produktov na náklady a riziko kupujúceho. V tomto prípade riziko náhodnej straty a poškodenia produktov prechádza na kupujúceho v momente, kedy mal kupujúci v súlade so zmluvou vyzdvihnúť produkty. Súčasne môže predávajúci podľa vlastného výberu:
  1. vystaviť faktúru za dodanie produktov po dohodnutom dátume prevzatia a kupujúci je povinný uhradiť reklamáciu bez ohľadu na to, či došlo k skutočnému prijatiu produktov, alebo
  2. účtuje kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 200,00 PLN (slovami: dvestotisíc PLN) za každý deň omeškania pri prijatí produktov, ktorej celková suma nesmie presiahnuť 10% celkovej hodnoty neprevzatých produktov s DPH. V prípade, že kupujúci nedostane produkty v lehote dlhšej ako jeden mesiac odo dňa dohodnutého dátumu prijatia produktov, poskytne tak tichý súhlas so zničením produktov v jeho mene a na jeho náklady predávajúcim, čo ho nezbavuje povinnosti uhradiť cenu za objednané produkty;

   alebo
  3. odstúpiť od zmluvy do jedného mesiaca odo dňa, keď mal kupujúci tovar prevziať, najneskôr však do jedného roka odo dňa uzavretia zmluvy, alebo
  4. účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15% z hodnoty neprevzatých Produktov s DPH.
 13. V prípade uvedenom vyššie môže predávajúci podľa svojho výberu úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy týkajúcej sa dovtedy neprevzatých produktov. V prípade odstúpenia predávajúceho od zmluvy v plnom rozsahu podľa § 4 ods. 12 písm. c.) môže predávajúci účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15% hodnoty všetkých výrobkov s DPH, na ktoré sa vzťahuje Zmluva
 14. V prípade účtovania Kupujúcemu zmluvných pokút uvedených vyššie, je kupujúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu na prvú písomnú žiadosť predávajúceho do 7 dní odo dňa jej prijatia.
 15. V prípade, že vyššia moc, ktorá bráni alebo sťažuje predávajúcemu alebo jeho dodávateľom alebo subdodávateľom alebo subdodávateľom plnenie zmluvy, je predávajúci oslobodený od povinnosti vykonávať zmluvu po dobu trvania vyššej moci. Výskyt vyššej moci nezruší povinnosť kupujúceho uskutočniť platbu v súlade so zmluvou.
 16. Ak zmluvné strany nerozhodnú inak, ak je to možné, dodá predávajúci kupujúcemu produkty, ktoré ešte neboli dodané v dôsledku vyššej moci.
 17. V prípade, že vyššia moc trvá dlhšie ako šesť mesiacov, predávajúci môže od zmluvy odstúpiť do troch mesiacov od uplynutia uvedenej lehoty. Predávajúci môže podľa svojho výberu odstúpiť od zmluvy úplne alebo čiastočne, v časti, ktorá sa neuplatnila v dôsledku vyššej moci.

 

§ 5. PLATENIE POHĽADÁVOK.

 

 1. Pri absencii akýchkoľvek odlišných dohôd zmluvných strán sú všetky ceny výrobkov uvedené predávajúcim bez DPH a vyjadrené v poľských zlotých a neobsahujú náklady na nakládku produktov, ako ani na ich poistenie a prepravu, ako aj dane a iné plnenia.
 2. Kupujúci je povinný plniť peňažnú výhodu vyplývajúcu z dohody uzatvorenej v poľskej mene a nemôže túto výhodu plniť v inej mene, pokiaľ zmluvné strany nerozhodnú inak.
 3. Ak nie je dohodnuté inak, platba za produkty sa uskutoční vo forme zálohy v plnej výške objednávky s DPH. Spôsob a dátum platby sa určia na faktúre pre forma doručenej kupujúcemu bezprostredne po uzavretí zmluvy.
 4. Predávajúci vystaví kupujúcemu DPH faktúru najneskôr do 7 dní odo dňa dodania objednaných Produktov. Predávajúci na každej faktúre uvedie dátum platby a spôsob platby.
 5. Faktúry budú vystavené na základe cien produktov uvedených v Zmluve. Sadzba bez DPH bude navýšená o DPH podľa aktuálnej sadzby platnej v deň vystavenia faktúry Predávajúcim.
 6. V prípade omeškania kupujúceho pri úhrade pohľadávok voči predávajúcemu má predávajúci právo odmietnuť vykonávanie následných dávok produktov, ktoré podliehajú zmluve, a v súvislosti s následnými dávkami dodávok objednaných produktov má predávajúci právo požadovať od kupujúceho zálohu vo výške 100% hodnoty objednávky s DPH.
 7. Oneskorenie platby pohľadávok za objednané Produkty môže mať za následok predĺženie termínov dodania následných dávok Produktov vo vzťahu k stanovenému harmonogramu dodania. Za vyššie uvedené oneskorenia predávajúci nenesie zodpovednosť.
 8. Po tom, ako kupujúci uhradí nesplatené pohľadávky predávajúceho, Predávajúci obnoví plnenie Zmluvy. Zmena v uvedenom termíne dodania nepredstavuje zmenu a doplnenie zmluvy a nevyžaduje pre jej platnosť súhlas kupujúceho a uskutoční sa po oznámení tohto faktu kupujúcemu.
 9. Dátum platby je dátum pripísania sumy uvedenej na faktúre na bankový účet predávajúceho. Pri absencii iných ustanovení je miestom platby sídlo predávajúceho.
 10. V prípade omeškania platieb pohľadávok za obstarané produkty, na ktoré sa vzťahuje príslušná Zmluva, presahujúceho 14 dní odo dňa splatnosti príslušnej faktúry, môže predávajúci od Zmluvy odstúpiť. Predávajúci môže uplatniť vyššie uvedené práva do troch mesiacov od uplynutia 14 dňovej lehoty uvedenej v predchádzajúcej vete. V prípade odstúpenia od zmluvy predávajúcim zaniknú všetky záväzky predávajúceho voči kupujúcemu vyplývajúce zo zmluvy, so súčasným vylúčením akýchkoľvek nárokov kupujúceho voči predávajúcemu v tomto ohľade.
 11. Bez ohľadu na iné právomoci predávajúceho, ako sú vymedzené v týchto VOP, má predávajúci právo odstúpiť od zmluvy v prípadoch:
  1. Ak je kupujúci v omeškaní s platbou akejkoľvek platby vyplývajúcej z vykonávania akejkoľvek zmluvy uzatvorenej s predávajúcim;
  2. voči kupujúcemu bol podaný návrh o začatie exekučného konania, konania o platobnej neschopnosti, reštrukturalizácii alebo likvidácii, alebo
  3. Predávajúci sa dozvedel o okolnostiach, ktoré by mohli vzniesť pochybnosti o platobnej schopnosti kupujúceho alebo o schopnosti kupujúceho dodržiavať ustanovenia zmluvy uzatvorenej s predávajúcim.
 12. Predávajúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy do troch mesiacov odo dňa zistenia okolností vyplývajúcich zo zmluvy, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa uzavretia Zmluvy. V prípade uvedenom vyššie môže predávajúci podľa svojho výberu úplne alebo čiastočne odstúpiť od zmluvy týkajúcej sa dovtedy neprevzatých produktov.
 13. V prípade odstúpenia predávajúceho od zmluvy v plnom rozsahu podľa § 15 ods. 12 písm. c.) môže predávajúci účtovať kupujúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15% hodnoty všetkých výrobkov s DPH, vo vzťahu ku ktorým Predávajúci odstúpil od zmluvy. V prípade účtovania kupujúcemu zmluvných pokút uvedených vyššie, je kupujúci povinný uhradiť zmluvnú pokutu na prvú písomnú žiadosť predávajúceho do 7 dní odo dňa jej prijatia.
 14. Bez ohľadu na právomoc predávajúceho odstúpiť od zmluvy uvedenej v odseku 10 vyššie, v prípade ktorejkoľvek z okolností tam opísaných, má predávajúci právo zdržať sa plnenia súčasných zmlúv, ktorých vykonávanie sa začalo, a zdržať sa od výkonu akýchkoľvek iných zmlúv, ktoré spájajú predávajúceho s kupujúcim, až kým kupujúci nevyrieši všetky nároky predávajúceho vyplývajúce z uzatvorených zmlúv.
 15. Kupujúci nie je oprávnený započítať žiadnu zo svojich pohľadávok voči predávajúcemu s pohľadávkami predávajúceho splatnými kupujúcemu a vyplývajúcimi zo zmluvy.
 16. V prípade zmlúv uzatvorených vopred sa prevod zmluvy predávajúcim na vykonanie uskutoční po zaplatení sumy dohodnutej zmluvnými stranami kupujúcim.
 17. Produkty až do úplného zaplatenia kupujúcim sú vo vlastníctve predávajúceho a kupujúci nemá dovtedy právo s nimi nakladať alebo ich účtovať tretím osobám.

§ 6. ZODPOVEDNOSŤ PREDÁVAJÚCEHO.

 1. Akákoľvek zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu, bez ohľadu na právny základ tejto zodpovednosti vrátane zodpovednosti za nesplnenie alebo nesprávne plnenie zmluvy, je obmedzená na okolnosti uzavreté predávajúcim a suma dlžná kompenzáciou kupujúceho je obmedzená na skutočnú stratu kupujúceho (vylúčenie zodpovednosti za ušlé výhody), nesmie však prekročiť hodnotu zmluvy bez DPH. Predávajúci nenesie zodpovednosť za žiadne nepriame škody, stratené plnenie alebo ušlý zisk, ktoré môžu byť dôsledkom zlyhania alebo nesprávneho plnenia zmluvy.
 2. Napriek náležitej starostlivosti týkajúcej sa presného opisu predávajúceho produktov na platforme B2B, katalógy, informačné brožúry a cenové zoznamy, v prípade, že sa zistí, že opis produktu je neúplný alebo nesprávny, je predávajúci povinný opraviť popis produktu okamžite. V takom prípade kupujúci nemá nárok na žiadne práva, s výnimkou prípadu, keď je neúplnosť alebo nesprávny opis výrobku podstatný a kupujúci by, nevediac o tom, príslušný výrobok nekúpil.
 3. Predávajúci nenesie zodpovednosť za materiály, ktoré mu kupujúci zveril. Zodpovednosť za vzniknutú ujmu je obmedzená na hrubú nedbanlivosť (zavinenie predávajúceho), ktoré musí kupujúci preukázať. Predávajúci tiež nezodpovedá za vlastnosti výrobkov alebo za účinky vyplývajúce z charakteristík výrobkov, ak boli produkty vyrobené podľa údajov alebo podľa parametrov špecifikovaných kupujúcim.
 4. Zodpovednosť predávajúceho voči kupujúcemu z titulu záruky za fyzické a právne vady (uvedené najmä v článkoch 556-576 Občianskeho zákonníka) je vylúčená.
 5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za mechanické, chemické a iné podobné škody na výrobkoch spôsobené vonkajšími faktormi, ktoré vznikli pri montáži alebo po inštalácii dodaných produktov.
 6. Predávajúci nenesie žiadnu zodpovednosť za reklamácie produktov predložených tretími stranami, a to najmä subjektom, pre ktoré kupujúci zakúpil produkty, alebo ktorým predával alebo nepredal produkty získané od Predávajúceho.
 7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za produkty spracované, upravené, nesprávne namontované alebo akýmkoľvek spôsobom spracované kupujúcim alebo tretími stranami.
 8. Predávajúci nenesie zodpovednosť za zlyhanie alebo nesprávne plnenie elektronicky poskytovaných služieb, ak je to spôsobené tretími stranami, najmä telekomunikačnými operátormi, poskytovateľmi telekomunikačných služieb, poskytovateľmi služieb elektronického obchodu potrebnými na prevádzku platformy B2B alebo dodávatelia elektrickej energie.
 9. V deň prijatia Produktov je Kupujúci povinný skontrolovať produkty v kvantitatívnom vyjadrení podľa obsahu zmluvy a skontrolovať, či produkty neobsahujú viditeľné vady. Ak sa zistia kvantitatívne nedostatky alebo zjavné chyby, zástupcovia oboch strán prítomných pri prevzatí produktov a v prípade neprítomnosti zástupcu predávajúceho, dopravcu produktov (zástupcu predávajúceho alebo zástupcu dodávateľa predávajúceho) a zástupca kupujúceho vypracuje písomný protokol o nezhode. Príprava protokolu o nezhode je podmienkou podania reklamácie týkajúcej sa chýb zistených v deň prijatia produktov.
 10. Ak boli na produkte po prevzatí zistené chyby, ktoré nie sú kvantitatívnymi nedostatkami alebo chybami viditeľnými v deň prevzatia produktov, je kupujúci oprávnený do 7 pracovných dní odo dňa prijatia produktov nahlásiť predávajúcemu reklamáciu týkajúcu sa kvality vady produktov.
 11. Kupujúci je povinný podať reklamáciu elektronicky na adrese https://www.wkret-met.com/pl/zgloszenie-reklamacji
 12. V reklamácii by mal kupujúci spoločne uviesť:
  1. presné údaje na identifikáciu objednávok a zmlúv, na základe ktorých boli inzerované produkty dodané;
  2. presný dátum prijatia produktov, na ktoré sa reklamácia vzťahuje;
  3. v čom spočíva hlásená chyba produktov;
  4. čo kupujúci očakáva od Predávajúceho, ak je reklamácia zohľadnená podľa ustanovení § 6 ods. 13 nižšie;
  5. dokumentáciu (vrátane fotografickej) odôvodňujúcu nahlásené chyby, ktorú je potrebné pripojiť k reklamácii.
 13. Ak je reklamácia kupujúceho zohľadnená, predávajúci::
  1. v prípade reklamácie chýb kvality - podľa vlastného výberu::
   1. je povinný prevziať do 14 pracovných dní vypočítaných od nasledujúceho dňa od oznámenia kupujúceho o reklamácii, chybné produkty od kupujúceho a dodať rovnaké množstvo bezchybných produktov v príslušnej lehote a mieste určenom predávajúcim, alebo vystaviť opravnú faktúru do 7 pracovných dní vypočítaných od nasledujúceho dňa po oznámení reklamácie kupujúceho, berúc do úvahy zníženú hodnotu chybných produktov;
  2. v prípade reklamácie na kvantitatívne chyby podľa vlastného výberu:
   1. dodať kupujúcemu chýbajúce množstvo produktov v najrýchlejšom možnom termíne na mieste určenom predávajúcim, alebo
   2. vystaviť opravnú faktúru do 7 pracovných dní vypočítaných od nasledujúceho dňa po oznámení reklamácie kupujúceho s prihliadnutím na množstvo chýbajúcich produktov.
 14. V prípade reklamácie je kupujúci povinný zabezpečiť reklamované produkty na akúkoľvek vizuálnu kontrolu, ktorej sa zúčastňuje zástupca predávajúceho v mieste dodania alebo inde uvedenom predávajúcim. Od začiatku vykládky dodaných produktov nesie zodpovednosť za prípadnú škodu alebo stratu produktov výlučne kupujúci.
 15. V prípade vizuálnej kontroly Produktov, aby sa určila oprávnenosť reklamácie, zástupca predávajúceho vykoná túto činnosť v čase a mieste, na ktorom sa dohodli zmluvné strany. Na žiadosť predávajúceho je predkladateľ reklamácie povinný dodať predávajúcemu reklamované produkty do sídla predávajúceho alebo na iné miesto uvedené predávajúcim.
 16. Odosielanie reklamovanej šarže produktov kupujúcim bez predchádzajúceho dohodnutia reklamácie a určenia spôsobu a načasovania odoslania tejto šarže oprávňuje predávajúceho odmietnuť prepravu tovaru alebo účtovať kupujúcemu náklady na vratnú dopravu.
 17. Wysyłka reklamowanej partii Produktów przez Kupującego bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji oraz ustalenia sposobu i terminu wysyłki tej partii ze Sprzedawcą, uprawnia Sprzedawcę do odmowy przyjęcia wysyłki Produktów lub obciążenia Kupującego kosztami wysyłki zwrotnej.
 18. Po uplynutí lehoty stanovenej v tomto odseku zaniknú všetky nároky kupujúceho na akékoľvek kvantitatívne a kvalitatívne chyby produktov.
 19. Podanie reklamácie kupujúcim nepreruší ani neodkladá lehotu platby za produkty, ktoré vyplývajú zo Zmluvy.

§ 7. ZÁRUKA.

 1. Táto VOP nepredstavujú vyhlásenie predávajúceho o poskytnutí záruky. Predávajúci poskytne záruky za výrobky predávané za podmienok uvedených v samostatnom záručnom dokumente poskytnutom kupujúcemu spolu s objednanými produktmi. Podmienkou poskytnutia záruky na predávané produkty je vystavenie záručného dokladu kupujúcemu.
 2. Predávajúci má právo odmietnuť prijatie a posúdenie reklamácie alebo má právo odmietnuť splnenie záväzkov vyplývajúcich zo záruky poskytnutej v prípade, že kupujúci bude meškať so zaplatením akýchkoľvek nárokov predávajúceho vyplývajúcich z predtým dokončenej dodávky produktov alebo dodávky produktov, na ktoré sa reklamácia vzťahuje.
 3. Zodpovednosť predávajúceho za záruku je obmedzená na hodnotu reklamovaného produktu bez DPH.
 4. Záruka sa nevzťahuje na žiadne iné náklady vzniknuté kupujúcemu, ktoré vzniknú v dôsledku alebo v súvislosti s chybami produktov vzniknutými počas záručnej doby. Konkrétne záruka nepokrýva náklady na výmenu chybných výrobkov, ktoré kupujúcemu vznikli alebo vzniknú vo vzťahu k jeho zmluvným stranám, a záruka sa nevzťahuje na žiadne nepriame alebo priame škody alebo náklady vzniknuté kupujúcemu v dôsledku alebo v súvislosti s chybami produktov.

 

§ 8. DÔVERNÉ INFORMÁCIE, MATERIÁLY A PRÁVA DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA.

 1. Počas trvania zmluvy a do 5 rokov od jej uplynutia alebo ukončenia akýmkoľvek spôsobom sa kupujúci zaväzuje zachovať dôvernosť a riadne chrániť pred neoprávneným prístupom akékoľvek dôverné informácie.
 2. Na účely VOP dôvernými informáciami nebudú:
  1. informácie, ktoré ešte pred podpisom tejto zmluvy alebo počas jej záväznosti boli alebo budú zverejnené iným spôsobom, ako v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy;
  2. Informácie, ktoré je kupujúci na základe ustanovení zmluvy, zákona alebo na základe rozsudku vydaného príslušným súdom, rozhodnutím alebo iným úkonom orgánu verejnej správy povinný zverejniť a ktorých sa tejto povinnosti nemožno vzdať, za predpokladu, že sa už predtým zaviazal zverejniť bezodkladne predávajúcemu takúto povinnosť písomne a prekonzultuje s ním obsah zverejnenia;
  3. Informácie, s ktorými predávajúci predtým súhlasil s ich písomným zverejnením pod hrozbou neplatnosti.
 3. S výhradou písomného súhlasu predávajúceho sa kupujúci a jeho zamestnanci (najmä správca, zamestnanci a zástupcovia) zaväzujú:
  1. nekopírovať, nevykonávať odpisy, fotografie, fotokópie ani akýmkoľvek iným spôsobom neduplikovať žiadne dôverné informácie alebo ich časť;
  2. nezverejňovať dôverné informácie ani ich zdroj, či už úplne alebo čiastočne verejnosti, ani nešíriť dôverné informácie inak;
  3. nepoužívať dôverné informácie na iné účely, ako je potrebné na riadne plnenie cieľov predávajúceho a kupujúceho uvedených vo VOP;
  4. nezverejňovať dôverné informácie ani ich zdroj, či už úplne alebo čiastočne tretej strane.
 4. Akékoľvek informácie, dokumenty, cenníky, materiály, výkresy, pokyny, predpisy, usmernenia, technologické alebo technické údaje, ako aj ich kópie, ktoré pripraví predávajúci pre kupujúceho alebo odovzdané kupujúcemu v akejkoľvek forme a na akomkoľvek dátovom médiu v súvislosti so zmluvou alebo v súvislosť s ponukou uzatvorenia Zmluvy zostávajú vlastníctvom predávajúceho a predávajúci si ponecháva autorské práva a akékoľvek iné práva duševného vlastníctva uvedené okrem iného v zákone o autorských právach a súvisiacich právach zo 4. februára 1994 (Zbierka zákonov č. 24, poz. 83 s neskoršími zmenami)."
 5. Predávajúci udeľuje kupujúcemu nevýhradné a neprenosné právo používať Materiály len na účely potrebné pri plnení zmluvy. Toto oprávnenie nepredstavuje prevod práva na Materiály na kupujúceho a podlieha obmedzeniam vzťahujúcim sa na dôverné informácie a týmto:
  1. Kupujúci nesmie previesť Materiály ani povoliť žiadnej inej osobe okrem kupujúceho alebo oprávnených zamestnancov kupujúceho, ktorých kupujúci predtým oznámil predávajúcemu;
  2. Kupujúci nesmie previesť materiály na svojich zamestnancov bez toho, aby im oznámil povinnosti vyplývajúce z týchto VOP, a pokiaľ tieto podmienky predtým neprijali;
  3. Kupujúci nesmie žiadnym spôsobom upravovať, duplikovať, prezentovať verejnosti, vykonávať alebo distribuovať alebo inak používať materiály na iné účely, ako sú tie, ktoré súvisia s plnením zmluvy.
 6. Kupujúci sa zaväzuje zničiť všetky písomné materiály a elektronické médiá prijaté od predávajúceho v súvislosti s plnením zmluvy do 7 kalendárnych dní od ukončenia alebo uplynutia platnosti zmluvy, pokiaľ nie sú potrebné na správne používanie produktu
 7. Ak kupujúci poruší povinnosti uvedené v tomto odseku, kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 20.000,00 PLN (slovami: dvadsať tisíc zlotých) predávajúcemu za každý prípad porušenia.
 8. Uvedená zmluvná pokuta bude splatná do 7 dní od prijatia výzvy kupujúcim.
 9. Predávajúci môže kupujúcemu udeliť licenciu na predloženie informácií, dokumentov, cien, materiálov, výkresov, pokynov, predpisov, usmernení, technologických alebo technických údajov uvedených v odseku 4 vyššie. Licencia sa udelí na základe samostatnej písomnej zmluvy, ktorá podrobne uvedie predmet licencie, ako aj podmienky jej udelenia (povolené oblasti použitia). Licencia môže byť udelená za úhradu alebo bezplatne. Žiadosť o licenciu je možné zaslať na všeobecnú e-mailovú adresu predávajúceho marketing@wkret-met.com alebo priamo na e-mailovú adresu obchodníka, ktorý má na starosti daného kupujúceho (ak je kupujúcemu pridelený).

§ 9. SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV.

 1. Za účelom splnenia povinností vyplývajúcich z článku 28 nariadenia kupujúci v súvislosti s plnením zmluvy poveruje predávajúceho spracovaním nižšie uvedených osobných údajov a predávajúci sa zaväzuje ich spracovávať v súlade so zákonom a týmito VOP (poverenie na spracovanie osobných údajov).
 2. Predávajúci ako správca osobných údajov kupujúceho spracúva osobné údaje iba v rozsahu uvedenom v odseku 7 nižšie a pre účely:
  1. vykonávania objednávky (uzatvorenie a plnenie zmluvy);
  2. na marketingové účely: automatické profilovanie (marketing automation) vrátane elektronickej, telefónnej a SMS marketingovej komunikácie;
  3. daňových činností (napr. vystavenie DPH faktúr).
 3. Osobné údaje kupujúceho v súvislosti s plnením zmluvy a na marketingové účely zahŕňajúce automatické profilovanie (marketingová automatizácia) vrátane marketingovej komunikácie elektronickou, telefonickou a SMS cestou, daňové činnosti (napr. vystavenie DPH faktúr) možno získať prostredníctvom dostupných formulárov na webovej stránke predávajúceho https://www.e-klimas.com alebo iným jednoznačným spôsobom pre kupujúceho z webovej stránky prostredníctvom priameho vyplnenia formulára osobou, ktorá oznamuje v mene kupujúceho.
 4. Kupujúci prehlasuje, že osobné údaje zverené predávajúcemu sú spracúvané v súlade s nariadením a inými platnými zákonmi a je oprávnený poveriť spracovaním osobných údajov. Kupujúci vyhlasuje, že povaha osobných údajov poverených spracovaním nezahŕňa špecifické kategórie osobných údajov uvedené v článkoch 9 až 10 nariadenia.
 5. Osobné údaje budú zdieľané prostredníctvom elektronických záznamov a vložené do platformy B2B.
 6. Rozsah osobných údajov zverených Predávajúcemu zahŕňa mená, priezvisko, adresu, e-mailovú adresu, telefónne číslo, DIČ a funkciu alebo pracovné miesto, ktoré budú predávajúcemu zverené pri vykonávaní Objednávky.
 7. Osobné údaje bude predávajúci spracúvať na trvalom základe. Súhlas kupujúceho so spracovaním zahŕňa uloženie, organizovanie, usporadúvanie, uchovávanie, získavanie, používanie, porovnávanie a kombinovanie osobných údajov, ako aj ďalšie činnosti, ktoré Predávajúci prijme v súvislosti s plnením Objednávky a na účel uvedený vo VOP. Osobné údaje môžu byť spracované elektronicky..
 8. Pred spracovaním osobných údajov musí predávajúci:
  1. prijať opatrenia na ochranu osobných údajov uvedených v článku 32 nariadenia, najmä s prihliadnutím na súčasný stav technických poznatkov, náklady na implementáciu a povahu, rozsah, kontext a účely spracovania a riziko porušenia práv alebo slobôd fyzické osoby s rôznou pravdepodobnosťou výskytu a závažnosťou hrozby, sú potrebné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie ochrany spracovaných osobných údajov, aby sa zabezpečila istota zodpovedajúca tomuto riziku. V prípade potreby by predávajúci mal primerane zdokumentovať uplatňovanie týchto opatrení a aktualizovať tieto opatrenia po konzultácii s kupujúcim;
  2. zabezpečiť, aby každá fyzická osoba konajúca na základe poverenia predávajúceho, ktorá má prístup k osobným údajom, ich spracúvala len na pokyn predávajúceho na účely a rozsah stanovený v rozsahu a účelu ustanovenom v Obchodných podmienkach a na účely Objednávky;
  3. viesť záznamy o všetkých kategóriách spracovateľských činností vykonávaných v mene kupujúceho uvedených v článku 30 ods. 2 nariadenia a sprístupniť ho kupujúcemu na požiadanie.
 9. Predávajúci zabezpečí, aby osoby s prístupom k spracovaným osobným údajom ich uchovávali, spolu so spôsobom zabezpečenia v tajnosti, pričom povinnosť mlčanlivosti existuje aj po vykonaní objednávky a po ukončení používania platformy B2B.
 10. Predávajúci a kupujúci sa preto zaväzujú navzájom si pomáhať pri plnení svojich povinností stanovených v článkoch 32 až 36 nariadenia.
 11. V prípade podozrenia z porušenia ochrany osobných údajov sa predávajúci alebo Kupujúci navzájom zaväzujú:
  1. oznámiť informácie týkajúcich sa porušenia ochrany osobných údajov do 24 hodín od ich zistenia vrátane informácií uvedených v článku 33 ods. 3 nariadenia,
  2. poskytnúť na požiadanie všetky informácie potrebné na oznámenie dotknutej osoby v súlade s článkom 34 ods. 3 nariadenia do 48 hodín od zistenia udalosti, ktorá predstavuje porušenie ochrany osobných údajov.
 12. Predávajúci a Kupujúci sa preto zaväzujú navzájom pomáhať prostredníctvom vhodných technických a organizačných opatrení pri plnení svojej povinnosti reagovať na požiadavky dotknutých osôb pri uplatňovaní ich práv stanovených v článkoch 15 až 22 nariadenia. Predávajúci a Kupujúci sa predovšetkým zaväzujú na požiadanie pripraviť a poskytnúť informácie potrebné na splnenie žiadosti dotknutej osoby do troch pracovných dní od prijatia žiadosti zmluvnej strany.
 13. Predávajúci a Kupujúci sú povinní dodržiavať prípadné pokyny alebo odporúčania vydané dozorným orgánom alebo poradným orgánom EÚ pre ochranu osobných údajov týkajúce sa spracovania osobných údajov, najmä pokiaľ ide o uplatňovanie nariadenia.
 14. Predávajúci a Kupujúci sú povinní sa navzájom bezodkladne informovať o akomkoľvek postupe, najmä správnom alebo súdnom, týkajúcom sa spracúvania zverených osobných údajov, o akomkoľvek správnom rozhodnutí alebo rozhodnutí o spracovaní osobných údajov zverených zmluvnej strane, ako aj o akýchkoľvek kontrolách a inšpekcie týkajúce sa spracúvania osobných údajov poverených zmluvnou stranou, najmä vykonávané dozorným orgánom.
 15. Kupujúci akceptuje možnosť zverejniť spracovanie zverených osobných údajov subdodávateľom predávajúceho (tzv. subspracovateľom). Ak má predávajúci v úmysle postúpiť spracúvanie osobných údajov svojim subdodávateľom, musí vopred informovať kupujúceho o svojom úmysle zveriť a totožnosť (meno) subjektu, ktorému má v úmysle podrobiť spracúvanie údajov, ako aj o povahe subpoverenia, rozsahu údaje, účel a trvanie subpoverenia. Pokiaľ kupujúci nevznesie námietku voči príplatku do 7 dní odo dňa oznámenia, predávajúci má nárok na vykonanie subpoverenia.
 16. Ak spracúvanie osobných údajov podlieha zmluve, na základe ktorej sa subdodávateľ (subspracovateľ) zaväzuje plniť tie isté povinnosti, ktoré sú uložené predávajúcemu podľa týchto VOP.
 17. Kupujúcemu budú vyplývať oprávnenia vyplývajúce z zmluvy o poverení priamo voči subdodávateľovi (subspracovateľovi). V prípade vypovedania alebo ukončenia zmluvy o subspracovaní, predávajúci informuje kupujúceho do 7 dní od ukončenia alebo ukončenia takejto zmluvy.
 18. Predávajúci nesmie preniesť osobné údaje, ktoré mu boli zverené na spracovanie, subjektom nachádzajúcim sa v krajinách mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.
 19. Kupujúci je oprávnený overiť dodržiavanie pravidiel spracúvania osobných údajov vyplývajúcich z nariadenia a týchto obchodných podmienok predávajúcim právom požadovať informácie týkajúce sa zverených osobných údajov.
 20. Po skončení spolupráce medzi kupujúcim a predávajúcim predávajúci v závislosti od rozhodnutia kupujúceho vymaže alebo vráti prijaté osobné údaje a vymaže ich existujúce kópie.

§ 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA.

Týmto ustanovením nie je dotknutý § 3 VOP.

 1. Tieto VOP nadobúdajú účinnosť 1. mája 2020. Súčasne sa zrušujú obchodné podmienky platformy verejného obstarávania B2B KLIMAS WKRĘT-MET zo 6. mája 2019. Ustanovenia vyššie uvedených obchodných podmienok sa uplatňujú na dohody uzavreté zmluvnými stranami pred 1. májom 2020.
 2. Ak sú tieto VOP zmenené alebo doplnené po dátume uzavretia príslušnej dohody, na dohodu sa uplatňujú existujúce ustanovenia týchto VOP.
 3. Pre každé vyhlásenie zmluvných strán podľa týchto VOP vrátane odstúpenia od zmluvy, jej ukončenia alebo vypovedania sa vyžaduje písomná alebo elektronická forma pod hrozbou neplatnosti. Vyhlásenie poskytnuté kupujúcemu sa uskutoční na adresu jeho sídla alebo na elektronickú adresu (e-mail), ktorú poskytne. Vyhlásenia predávajúceho budú vyhotovené na týchto adresách:
  1. Štefanikova 123/22, 73701 Český Těšín Česká republika (poštová adresa) – pre písomnú formu;
  2. office@wkret-met.com (e-mailová adresa) – pre objednávky zadané elektronicky.
 4. Práva alebo povinnosti kupujúceho vyplývajúce zo zmluvy nesmú byť prevedené na tretiu osobu bez predchádzajúceho súhlasu predávajúceho písomne vyjadreného pod hrozbou neplatnosti
 5. Bez ohľadu na zmluvné pokuty vyhradené v týchto VOP je predávajúci oprávnený požadovať náhradu presahujúcu výšku týchto zmluvných sankcií podľa všeobecných podmienok podľa Občianskeho zákonníka alebo iných zákonov.
 6. Príslušné ustanovenia poľského práva, najmä ustanovenia Občianskeho zákonníka, sa uplatňujú v tých prípadoch, ktoré nie sú upravené v týchto VOP.
 7. Tieto VOP sa nevzťahujú na zmluvy uzatvorené so spotrebiteľmi.
 8. Strany ustanovia podľa potreby právne predpisy pre všetku spoluprácu zmluvných strán patriacich do rozsahu pôsobnosti týchto VOP alebo podľa týchto VOP, hmotného práva a procesného práva Poľskej republiky s ustanovením, že strany vylučujú uplatňovanie týchto ustanovení práva Poľskej republiky, ktoré predstavujú odkaz na právne predpisy iných štátov alebo ktoré predstavujú odkaz na iné pramene práva..
 9. Strany týmto s platnosťou vylučujú uplatňovanie nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 zo 17. júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky (Rím I), nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 z 11. júla 2007 o práve uplatniteľné na mimozmluvné záväzky (Rím II), ako aj ustanovenia Dohovoru Organizácie Spojených národov o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru, vyhotoveného 11. apríla 1980 (CISG), ak strany výslovne nerozhodli inak v písomnej forme, inak sú neplatné.
 10. Ak by sa zistilo, že akékoľvek z ustanovení týchto VOP alebo zmluvy je neplatné alebo neúčinné, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení týchto VOP alebo zmluvy, pokiaľ základné ustanovenia týchto VOP alebo zmluvy nie sú neplatné, alebo z obsahu príslušných ustanovení týchto VOP alebo zmluvy alebo z obsahu príslušných ustanovení týchto VOP vyplýva, že bez ustanovení dotknutých neplatnosťou by zmluva nebola uzavretá. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenia takými platnými a účinnými ustanoveniami, ktoré, pokiaľ ide o hospodárske a finančné účinky a zámery strán, budú v maximálnej miere blízke dotknutým neplatným alebo neúčinným ustanoveniam.
 11. Spory, ktoré môžu vzniknúť v súvislosti so spoluprácou zmluvných strán v zmysle uzatvorenej zmluvy, vyriešia strany jednaním. V prípade nedosiahnutia kompromisu bude o sporoch rozhodovať súd spoločnej jurisdikcie príslušný podľa sídla predávajúceho.
 12. Akékoľvek opisy obsiahnuté v odsekoch týchto VOP sú striktne poriadkové a nepredstavujú základ pre výklad ustanovení týchto VOP.