Ogólne Warunki Sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Ogólne warunki sprzedaży z dnia 01 kwietnia a 2020 roku obowiązujące w KLIMAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, ul. Wincentego Witosa nr 135/137, Kuźnica Kiedrzyńska, 42-233 Mykanów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000168164, NIP 5732408654, REGON 151544639.

§ 1. DEFINICJE.

 1. Terminy użyte w niniejszych ogólnych warunkach sprzedaży należy rozumieć następująco:
  • Administrator – oznacza Kupującego lub osobę umocowaną w imieniu Kupującego do składania Zamówień i zarządzania kontem danego Kupującego na Platformie B2B. 
  • Dni Robocze – oznaczają każdy dzień przypadający w okresie od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • Informacje Poufne – oznaczają zawarte w Umowie lub Zamówieniu informacje, takie jak dane techniczne, technologiczne, finansowe, handlowe, prawne i organizacyjne Sprzedawcy lub inne posiadające wartość gospodarczą informacje dotyczące Sprzedawcy, a w szczególności informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa Sprzedawcy, ponadto takie informacje jak cenniki, wysokość przyznanych Kupującemu rabatów, wartość udzielonego kredytu kupieckiego, wartość Zamówienia, dane konta Kupującego - a których ujawnienie lub wykorzystanie w sposób sprzeczny z zapisami OWS narusza lub może naruszyć interes Sprzedawcy lub wyrządzić lub narazić Sprzedawcę na szkodę;
  • Kodeks Cywilny – oznacza Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U Nr 16, poz. 93. z późn. zm.);
  • Kupujący – oznacza każdy podmiot, z wyłączeniem konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz. U Nr 16, poz. 93. z późn. zm.), który podejmuje współpracę ze Sprzedawcą w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej lub zawodowej;
  • Materiały – oznaczają wszelkie informacje, dokumenty, cenniki, materiały, rysunki, instrukcje, regulaminy, wytyczne, dane technologiczne lub techniczne, a także ich kopie, które zostaną przygotowane przez Sprzedawcę dla Kupującego lub przekazane Kupującemu w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku danych w związku z Umową bądź też w związku z ofertą zawarcia Umowy;
  • OWS – oznacza niniejsze ogólne warunki sprzedaży;
  • Platforma B2B – oznacza platformę sprzedaży internetowej Produktów udostępnioną przez Sprzedawcę potencjalnym Kupującym, prowadzoną przez Sprzedawcę pod adresem internetowym https://www.e-klimas.com z której po rejestracji mogą korzystać wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym albo w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
  • Produkty – oznaczają wszelkie towary katalogowe, cennikowe i indywidualne sprzedawane przez Sprzedawcę, które znajdują się w ofercie handlowej Sprzedawcy i stanowią przedmiot Umowy między Sprzedawcą a Kupującym;
  • Protokół Odbioru – oznacza dokument określający w szczególności datę oraz miejsce odbioru Produktów, opis Produktów (w tym rodzaj Produktów), ilość Produktów oraz oznaczenie Kupującego;
  • Rozporządzenie – oznacza rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
  • Siła Wyższa – oznacza zdarzenie zewnętrzne i nagłe, któremu (przy zachowaniu należytej staranności Stron) nie można zapobiec oraz którego nie można przewidzieć (co obejmuje również niskie prawdopodobieństwo możliwości jego zapobieżenia lub przewidzenia), uniemożliwiające lub utrudniające wykonanie Umowy w całości lub w części;
  • Sprzedawca – oznacza spółkę KLIMAS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kuźnicy Kiedrzyńskiej, ul. Wincentego Witosa nr 135/137, Kuźnica Kiedrzyńska, 42-233 Mykanów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000168164, NIP 5732408654, REGON 151544639, o kapitale zakładowym 1.200.000,00 zł;
  • Strony/Strona – oznacza Sprzedawcę i Kupującego łącznie lub każdego z osobna;
  • Umowa – oznacza umowę współpracy, sprzedaży, dostawy lub inna umowa zawierana pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym w formie pisemnej lub elektronicznej, a dotyczącą Produktów oferowanych przez Sprzedawcę;
  • Zamówienie – oznacza składane Sprzedawcy przez Kupującego w formie pisemnej lub elektronicznej oświadczenie o przyjęciu oferty zawarcia Umowy lub oświadczenie o złożeniu nowej oferty zawarcia Umowy;

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 1. Niniejsze OWS, określają ogólne zasady współpracy Stron w zakresie sprzedaży Produktów oferowanych Kupującemu przez Sprzedawcę.
 2. Niniejsze OWS stanowią integralną część każdej oferty, cennika i Umowy zawieranej przez Sprzedawcę z Kupującym, a podjęcie współpracy z Kupującym w zakresie sprzedaży Produktów i zawarcie Umowy stanowi równocześnie akceptację niniejszych OWS.
 3. Do wszystkich Umów zawieranych między Sprzedawcą a Kupującym mają wyłączne zastosowanie niniejsze OWS. Mocą niniejszych OWS Strony wyłączają stosowanie wszelkich ogólnych warunków umów, regulaminów świadczenia usług, realizacji dostaw lub wykonywania prac, cenników, taryf lub innych podobnych regulacji stosowanych przez Kupującego. Wszelkie odstępstwa od postanowień OWS wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Niniejsze OWS są podawane do wiadomości Kupującego najpóźniej przy składaniu Sprzedawcy Zamówienia przez Kupującego. Za podanie OWS do wiadomości Kupującego uznaje się także udostępnienie OWS na stronie internetowej Sprzedawcy www.wkret-met.com/pl/ows oraz na Platformie B2B www.e-klimas.com/ows, a także który jest umieszczany przez Sprzedawcę w stopkach wiadomości e-mail wysyłanych z poczty elektronicznej Sprzedawcy.
 5. W celu uniknięcia wątpliwości, Strony ustalają że osoby prowadzące (wymieniające) korespondencję lub informacje z ramienia każdej ze Stron dotyczące realizacji sprzedaży Produktów oferowanych przez Sprzedawcę, są upoważnione do zawarcia Umowy w imieniu Stron.
 6. Zgodnie z treścią art. 4c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2013 r. poz. 403 z późn. zm.), Sprzedawca oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu rzeczonej ustawy.

§ 3. WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW.

Postanowienia ogólne.

Postanowienia szczegółowe dla zamówień składanych na Platformie B2B.

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do sprzedaży Kupującemu Produktów na warunkach określonych w aktualnej ofercie lub w cenniku udostępnianym przez Sprzedawcę, z uwzględnieniem poniższych postanowień.
 2. Sprzedawca zobowiązuje się do realizacji sprzedaży Produktów na podstawie Zamówienia złożonego Sprzedawcy przez Kupującego w formie pisemnej w lokalu Sprzedawcy lub wysłanego drogą pocztową za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, lub drogą elektroniczną, na następujące adresy:
  1. https://www.e-klimas.com (adres strony internetowej) – dla Zamówień składanych na Platformie B2B;
  2. zamowienia@wkret-met.com (adres e-mail) – dla Zamówień składanych drogą elektroniczną;
  3. w autoryzowanym salonie Sprzedawcy (adresy dostępne na stronie: https://www.wkret-met.com/pl/kontakt/sklepy-firmowe) – dla Zamówień składanych osobiście w lokalu Sprzedawcy.
 3. Zamówienie musi zawierać szczegółowe parametry dotyczące zamawianych Produktów, takie jak: ich rodzaj, wymiary, ilość, informację czy Produkty mają być dostarczone do Kupującego, czy też nastąpi ich odbiór osobisty z magazynu Sprzedawcy, miejsce dostawy/odbioru, a także proponowany termin realizacji dostawy/odbioru Produktów. Minimalna łączna wartość jednorazowego Zamówienia nie może być niższa niż 150,00 zł netto.
 4. Zamówienie złożone przez Kupującego i przyjęte przez Sprzedawcę poprzez przesłanie Kupującemu drogą elektroniczną, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania Zamówienia od Kupującego, zawiadomienia o przyjęciu Zamówienia jest równoznaczne z zawarciem Umowy i stanowi podstawę do przystąpienia przez Sprzedawcę do czynności związanych z realizacją Umowy. Sprzedawca może uzależnić przyjęcie Zamówienia od uprzedniej wpłaty przez Kupującego zaliczki w określonej kwocie lub wyrażonej procentem od wartości brutto Zamówienia. Brak zawiadomienia Kupującego przez Sprzedawcę o przyjęciu Zamówienia złożonego przez Kupującego, w terminie 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania tegoż Zamówienia przez Sprzedawcę, oznacza odmowę przyjęcia tegoż zamówienia do wykonania przez Sprzedawcę, przez co jest równoznaczne z nie zawarciem Umowy.
 5. Sprzedawca ma prawo odmówić realizacji Zamówienia, mimo jego wcześniejszego przyjęcia, w przypadkach, w których:
  1. nie ma obiektywnej możliwości realizacji Zamówienia w całości lub w części, chyba że Kupujący powiadomiony przez Sprzedawcę niezwłocznie zrezygnuje z Zamówienia w całości lub w części (dotyczącej zakresu niemożliwości realizacji) albo wyrazi zgodę na zmianę treści Zamówienia zgodnie z propozycją Sprzedawcy;
  2. Kupujący opóźnia się w zapłacie jakiejkolwiek płatności wynikającej z realizacji jakiejkolwiek Umowy zawartej ze Sprzedawcą;
  3. wywiązanie się przez Kupującego z któregokolwiek zobowiązania wynikającego z Umowy jest wątpliwe ze względu na jego stan majątkowy, a w szczególności w przypadku, w którym Kupujący jest zagrożony niewypłacalnością lub zostało względem niego zainicjowane postępowanie egzekucyjne, w przedmiocie jego likwidacji, ogłoszenia upadłości lub restrukturyzacji jego zadłużenia;
  4. Kupujący w inny sposób narusza postanowienia zawartej Umowy (w tym zobowiązań wynikających z ustawy), pomimo uprzedniego wezwania przez Sprzedawcę do zaniechania naruszeń i bezskutecznego upływu wyznaczonego mu w tym celu co najmniej trzydniowego terminu.
 6. Sprzedawca jest uprawniony do modyfikacji Zamówienia złożonego przez Kupującego. W takim przypadku Sprzedawca zawiadomi Kupującego   drogą elektroniczną w terminie 3 Dni Roboczych od daty otrzymania Zamówienia od Kupującego, o modyfikacji Zamówienia złożonego przez Kupującego poprzez wskazanie własnych warunków sprzedaży Produktów zamówionych przez Kupującego. Brak otrzymania przez Sprzedawcę odpowiedzi Kupującego na zmodyfikowane przez Sprzedawcę Zamówienie, najpóźniej w kolejnym Dniu Roboczym następującym po dniu, w którym otrzymano zawiadomienie o modyfikacji tegoż Zamówienia, jest równoznaczne z zawarciem Umowy i wyrażeniem zgody na przystąpienie do wykonania Umowy na warunkach określonych przez Sprzedawcę, co stanowi podstawę do przystąpienia przez Sprzedawcę do czynności związanych z realizacją Umowy.
 7. Złożenie przez Kupującego Zamówienia z zastrzeżeniem zmiany, ograniczenia stosowania, wyłączenia stosowania lub uzupełnienia niniejszych OWS, wymaga wyraźnej, pisemnej zgody Sprzedawcy złożonej w terminie 3 Dni Roboczych od daty otrzymania Zamówienia od Kupującego. Brak złożenia przez Sprzedawcę w powyższym terminie jakiegokolwiek oświadczenia w przedmiocie złożonego przez Kupującego Zamówienia modyfikującego oznacza brak zgody na zmianę, ograniczenie stosowania, wyłączenie stosowania lub uzupełnienie niniejszych OWS.
 8. Produkty sprzedane przez Sprzedawcę należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, suchych i przewiewnych. Produkty należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem promieniowania słonecznego. Za wady i szkody powstałe w wyniku złego przechowywania Produktów Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 9. Produkty będą oznakowane przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zgodnie z wewnętrznymi standardami i procedurami Sprzedawcy. Za zgodą Sprzedawcy, zamawiane Produkty mogą zawierać odmienne oznaczenie zgodnie z ustaleniami poczynionymi między Stronami na etapie zamawiania Produktów przez Kupującego, jednak w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy.
 10. Kupujący może składać Zamówienia za pośrednictwem Platformy B2B 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę.
 11. Kupujący może mieć tylko jedno konto Administratora na Platformie B2B.
 12. Administrator zarządza kontem Kupującego na Platformie B2B, w tym w szczególności może samodzielnie tworzyć nieograniczoną ilość kont dla pracowników Kupującego. Administrator jest zobowiązany dokonywać bieżącej aktualizacji konta Kupującego oraz pracowników Kupującego, a także chronić Informacje Poufne.
 13. Kupujący przy zakładaniu konta Administratora w procesie rejestracji na Platformie B2B oświadcza i potwierdza, że Administrator jest osobą należycie umocowaną do działania w imieniu Kupującego do dokonywania czynności zgodnie z OWS. Kupujący ponosi odpowiedzialność za złożenie błędnych lub nieprawdziwych danych rejestracyjnych, w tym ponosi pełną odpowiedzialność za działanie osób na jego koncie, które dokonują transakcji zgodnie z OWS, co potwierdza poprzez akceptację OWS przy rejestracji konta Administratora na Platformie B2B.
 14. Sprzedawca w procesie rejestracji Kupującego na Platformie B2B może udzielić Kupującemu §u kupieckiego na Produkty, którego wysokość będzie zależała w szczególności od aktualnie istniejącego kredytu kupieckiego przyznanego przez Sprzedawcę danemu Kupującemu w ramach innych niż Platformy B2B kanałów dystrybucji wymienionych w ust. 2 powyżej.
 15. Sprzedawca może zmienić wysokość kredytu kupieckiego na koncie danego Kupującego na Platformie B2B, co będzie widoczne w Panelu Klienta i w koszyku. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualną lub błędną wartość kredytu kupieckiego widocznego na koncie danego Kupującego na Platformie B2B.
 16. Sprzedawca jest uprawniony do przerw w świadczeniu usług drogą elektroniczną i udostępniania strony internetowej Platformy B2B, jeśli tego powodem jest modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Sprzedawcy, lub siła wyższa, bądź działania lub zaniechania osób trzecich, które są niezależne od Sprzedawcy.

§ 4. DOSTARCZENIE I ODBIÓR PRODUKTÓW.

 1. Miejscem spełnienia świadczenia przez Sprzedawcę jest siedziba Sprzedawcy albo inna lokalizacja, w której znajduje się magazyn Sprzedawcy, z którego następuje wydanie Produktu.
 2. Podany przez Sprzedawcy w potwierdzeniu przyjęcia Zamówienia termin realizacji Zamówienia (całości lub jego określonej części) określa jedynie przybliżoną datę realizacji Zamówienia z możliwym odstępstwem wynoszącym do dwóch Dni Roboczych, chyba że dokładny termin realizacji Zamówienia został przez Sprzedawcę jednoznacznie określony jako wiążący.
 3. Jeżeli nie umówiono się inaczej, dostawa oraz odbiór Produktów są możliwe nie wcześniej niż po dacie dokonania przez Kupującego pełnej przedpłaty na zasadach określonych w § 5 OWS.
 4. Dostarczenie i odbiór każdej partii zamówionych przez Kupującego Produktów będzie udokumentowany w postaci Protokołu Odbioru wraz ze specyfikacją, co stanowić będzie podstawę ilościowego odbioru zamówionych Produktów.
 5. Odbiór ilościowy i jakościowy Produktów przeprowadzany będzie w miejscu dostawy uzgodnionym przez Strony z uwzględnieniem poniższych postanowień.
 6. Na Kupującym spoczywa obowiązek wskazania osób uprawnionych do podpisywania w imieniu Kupującego Protokołu Odbioru. W razie wątpliwości lub w braku wskazania przez Kupującego osób uprawnionych do podpisywania w imieniu Kupującego Protokołu Odbioru, uważa się, iż każda osoba podpisująca dany Protokół Odbioru podczas przekazania zamówionych Produktów jest uważana za przedstawiciela Kupującego.
 7. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionych Produktów z magazynu wskazanego przez Sprzedawcę w ustalonym i potwierdzonym przez Sprzedawcę dniu odbioru. Z chwilą ustaloną jako dzień odbioru Produktów z magazynu wskazanego przez Sprzedawcę następuje wydanie Produktów Kupującemu.
 8. Kupujący ma prawo odbioru i transportu zamówionych Produktów we własnym zakresie lub za pośrednictwem podmiotu trzeciego na koszt własny. W momencie przekazania zamówionych Produktów Kupującemu bądź podmiotowi trzeciemu wyznaczonemu przez Kupującego do ich transportu, odpowiedzialność za uszkodzenie lub utratę Produktów przechodzi na Kupującego. 
 9. W przypadku zlecenia Sprzedawcy dostawy zamówionych Produktów, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia zamówionych Produktów Kupującemu w czasie i miejscu uzgodnionym przez Strony, przy czym do obowiązków Sprzedawcy w związku z dostawą należy wyłącznie załadunek Produktów i ich transport na uzgodnione miejsce odbioru łącznie z otwarciem burty pojazdu i podniesieniem plandeki. Pozostałe czynności, w tym wyładunek Produktów, obciążają Kupującego. Co do zasady, adresem dostawy może być miejsce prowadzenia działalności gospodarczej, chyba, że strony uzgodnią inaczej.
 10. Sprzedawca ponosi ryzyko uszkodzenia lub utraty Produktów w trakcie wykonywanego transportu do momentu rozpoczęcia rozładunku Produktów przez Kupującego. Od chwili rozpoczęcia rozładunku dostarczonych Produktów, odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenie lub utratę Produktów ponosi wyłącznie Kupujący. 
 11. Każdorazowy rozładunek Produktów odbywa się siłami własnymi Kupującego, który pokrywa we własnym zakresie koszty rozładunku Produktów oraz zapewnia urządzenia, osoby i infrastrukturę niezbędne do dokonania prawidłowego rozładunku Produktów. Sprzedawca na pisemne zlecenie Kupującego może wykonać we własnym zakresie rozładunek Produktów przy pomocy specjalistycznego sprzętu oraz wykwalifikowanych pracowników, jednakże czynności te podlegają dodatkowej opłacie za uprzednim ustaleniem przez Strony wysokości tejże dodatkowej opłaty.
 12. W przypadku nieodebrania w uzgodnionym terminie zamówionych Produktów przez Kupującego, Sprzedawca (o ile to będzie możliwe) dokona odpłatnego przechowania Produktów na koszt i niebezpieczeństwo Kupującego. W takim wypadku ryzyko przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą, kiedy zgodnie z Umową Kupujący miał odebrać Produkty. Jednocześnie, Sprzedawca może według własnego wyboru:
  1. wystawić fakturę za dostawę Produktów po upływie uzgodnionego terminu odbioru, a Kupujący ma obowiązek uregulować należność bez względu na to czy doszło do faktycznego odbioru Produktów; lub
  2. obciążyć Kupującego kwotą kary umownej w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych) za każdy dzień opóźnienia w odbiorze Produktów, której łączna wysokość nie może przekroczyć 10% łącznej wartości brutto nieodebranych Produktów. W przypadku gdy Kupujący nie odbierze Produktów w terminie dłuższym niż miesiąc od daty uzgodnionego terminu odbioru Produktów, wyraża tym samym milczącą zgodę na zniszczenie Produktów w jego imieniu i na jego koszt przez Sprzedawcę, co nie uchybia obowiązkowi zapłaty ceny za zamówione Produkty;

   albo
  3. odstąpić od Umowy w terminie jednego miesiąca licząc od dnia, w którym Produkty miały być odebrane przez Kupującego, jednak nie później niż w terminie jednego roku od daty zawarcia Umowy; lub
  4. obciążyć Kupującego kwotą kary umownej w wysokości 15% wartości brutto nieodebranych Produktów.
 13. W przypadku, o którym mowa powyżej, Sprzedawca może według swojego wyboru odstąpić od Umowy w całości albo w części dotyczącej nieodebranych do tej pory Produktów. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy w całości na podstawie w § 4 ust. 12 litera c., Sprzedawca może obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 15% wartości brutto wszystkich Produktów objętych Umową
 14. W przypadku obciążenia Kupującego przez Sprzedawcę karami umownymi o których mowa powyżej, Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na pierwsze pisemne żądanie Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 15. W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, która uniemożliwia luz utrudnia Sprzedawcy lub jego dostawcom lub podwykonawcom realizację Umowy, Sprzedawca jest zwolniony z obowiązku realizacji Umowy przez okres trwania Siły Wyższej. Wystąpienie Siły Wyższej nie uchyla obowiązku Kupującego do dokonania zapłaty zgodnie z Umową.
 16. Po ustaniu Siły Wyższej Sprzedawca w miarę możliwości dostarczy Kupującemu Produkty dotychczas niedostarczone wskutek Siły Wyższej, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 17. W przypadku, w którym Siła Wyższa trwa dłużej niż sześć miesięcy, Sprzedawca może odstąpić od Umowy w terminie trzech miesięcy od upływu powyższego terminu. Sprzedawca może według swojego wyboru odstąpić od Umowy w całości albo w części co do której nie wykonano Umowy wskutek zaistnienia Siły Wyższej.

 

§ 5. ZAPŁATA NALEŻNOŚCI.

 

 1. W przypadku braku odmiennych ustaleń Stron, wszystkie ceny Produktów podane przez Sprzedawcę są cenami netto wyrażonymi w złotych polskich i nie obejmują kosztów załadowania Produktów, a także ich ubezpieczenia oraz transportu, a także podatków oraz innych świadczeń.
 2. Kupujący zobowiązany jest do spełnienia świadczenia pieniężnego wynikającego z zawartej Umowy w walucie polskiej i nie może spełnić tego świadczenia w innej walucie, chyba że Strony postanowiły inaczej.
 3. Jeżeli nie postanowiono inaczej, płatność za Produkty dokonywana jest w formie przedpłaty w pełnej wysokości Zamówienia brutto. Sposób i termin płatności określane są na fakturze pro forma doręczonej Kupującemu niezwłocznie po zawarciu Umowy.
 4. Sprzedawca wystawi Kupującemu fakturę VAT nie później niż w terminie 7 dni od daty dostawy zamówionych Produktów. Na każdej fakturze Sprzedawca określa termin płatności oraz formę płatności.
 5. Faktury będą wystawiane w oparciu o ceny Produktów określonych w Umowie. Cena Produktów zostanie powiększona o podatek VAT zgodnie ze stawką obowiązującą w dniu wystawienia faktury przez Sprzedawcę. 
 6. W przypadku opóźnień Kupującego w zapłacie wymagalnych należności względem Sprzedawcy, Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację kolejnych partii Produktów będących przedmiotem Umowy, a w stosunku do kolejnych partii dostaw zamówionych Produktów, Sprzedawca ma prawo żądać od Kupującego przedpłaty w wysokości do 100% wartości brutto Zamówienia.
 7. Opóźnienia w zapłacie należności za zamówione Produkty mogą spowodować wydłużenie terminów dostaw kolejnych partii Produktów w stosunku do ustalonego harmonogramu dostaw. Za powyższe opóźnienia Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności.
 8. Po dokonaniu przez Kupującego zapłaty tytułem zaległych należności Sprzedawcy, Sprzedawca wznowi realizację Umowy. Zmiana harmonogramu dostaw, o której mowa powyżej, nie stanowi zmiany Umowy i nie wymaga dla swej ważności zgody Kupującego i następuje z chwilą zawiadomienia o tym Kupującego.
 9. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Sprzedawcy kwotą wskazaną na wystawionej fakturze. W razie braku odmiennych postanowień, miejscem płatności jest siedziba Sprzedawcy.
 10. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności za zamówione Produkty objęte przedmiotem danej Umowy przekraczającego 14 dni od daty wymagalności zapłaty danej faktury, Sprzedawca może odstąpić od Umowy. Z powyższego uprawnienia Sprzedawca może skorzystać w terminie trzech miesięcy po upływie 14 dniowego terminu o jakim mowa w zdaniu poprzednim. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Sprzedawcę wygasają wszelkie zobowiązania Sprzedawcy względem Kupującego wynikające z Umowy z jednoczesnym wyłączeniem jakichkolwiek roszczeń Kupującego względem Sprzedawcy z tego tytułu.
 11. Niezależnie od innych uprawnień Sprzedawcy określonych w niniejszych OWS, Sprzedawca ma prawo do odstąpienia od Umowy w przypadkach, w których:
  1. Kupujący realizuje płatności wynikające z jakiejkolwiek Umowy zawartej ze Sprzedawcą w sposób niezgodny z jej postanowieniami; lub
  2. w stosunku do Kupującego został złożony wniosek o wszczęcie postępowania egzekucyjnego, upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub likwidacyjnego; lub
  3. Sprzedawca powziął wiedzę o okolicznościach mogących budzić wątpliwości co do wypłacalności Kupującego lub zdolności Kupującego do wywiązywania się z postanowień Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 12. Sprzedawca może skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy w terminie trzech miesięcy od daty dowiedzenia się o okolicznościach stanowiących podstawę odstąpienia od Umowy, jednakże nie później niż w terminie trzech miesięcy od daty zawarcia Umowy. Sprzedawca może według swojego wyboru odstąpić od Umowy w całości albo w części dotyczącej niezrealizowanej na dzień odstąpienia części Umowy.
 13. W przypadku odstąpienia przez Sprzedawcę od Umowy, Sprzedawca jest uprawniony do obciążenia Kupującego kwotą kary umownej w wysokości 15% wartości brutto Produktów co do których Sprzedawca odstąpił od Umowy. Kupujący będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej na pierwsze pisemne żądanie Sprzedawcy w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.
 14. Niezależnie od uprawnienia Sprzedawcy do odstąpienia od Umowy o którym mowa w ust. 10 powyżej, w razie zaistnienia którychkolwiek z okoliczności tam opisanych, Sprzedawca będzie miał prawo do wstrzymania się z realizacją Umów bieżących których realizację rozpoczęto, jak również wstrzymać się z wykonywaniem wszelkich innych Umów jakie łączą Sprzedawcę z Kupującym, aż do czasu uregulowania przez Kupującego wszystkich wymagalnych roszczeń Sprzedawcy wynikających z zawartych Umów.
 15. Kupujący nie jest uprawniony do przedstawienia do potrącenia jakichkolwiek swoich wierzytelności przysługujących mu względem Sprzedawcy z wierzytelnościami Sprzedawcy przysługującymi mu względem Kupującego a wynikającymi z Umowy.
 16. W przypadku zamówień realizowanych przy zastosowaniu przedpłaty, przekazanie przez Sprzedawcę Umowy do realizacji następuje po dokonaniu zapłaty przez Kupującego w wysokości uzgodnionej przez Strony.
 17. Produkty aż do całkowitej zapłaty przez Kupującego stanowią własność Sprzedawcy i Kupującemu aż do tej chwili nie przysługuje prawo do rozporządzania nimi lub do ich obciążania na rzecz osób trzecich.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPRZEDAWCY.

 1. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy wobec Kupującego, niezależnie od podstawy prawnej tej odpowiedzialności, w tym odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy, jest ograniczona do okoliczności zawinionych przez Sprzedawcę, a wysokość należnego Kupującemu odszkodowania jest ograniczona do rzeczywistej straty Kupującego (wyłączenie odpowiedzialności za utracone korzyści), jednak nie może przekroczyć wysokości wartości netto Umowy. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody pośrednie, utracone korzyści, czy też utracone zyski, które mogą być następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.
 2. Pomimo dołożenia należytej staranności w zakresie dokładnego opisu przez Sprzedawcę Produktów na Platformie B2B, katalogach, broszurach informacyjnych i cennikach, w przypadku, w którym okaże się, że dany opis Produktu będzie niekompletny lub niewłaściwy, wówczas Sprzedawca zobowiązany jest do niezwłocznego poprawienia opisu Produktu. W takim wypadku Kupującemu nie przysługują żadne uprawnienia, z wyjątkiem przypadku, w którym niekompletność lub niewłaściwość opisu Produktu jest znaczna i Kupujący wiedząc o tym nie dokonałby zakupu danego Produktu.
 3. Sprzedawca nie odpowiada za materiały powierzone mu przez Kupującego. Odpowiedzialność za powstałą szkodę ogranicza się do rażącego niedbalstwa (zawinienie Sprzedawcy), które Kupujący powinien wykazać. Sprzedawca nie odpowiada również za właściwości Produktów lub za skutki wynikające z właściwości Produktów, jeżeli Produkty zostały wykonane według wskazań lub według parametrów określonych przez Kupującego.
 4. Odpowiedzialność Sprzedawcy względem Kupującego z tytuł rękojmi za wady fizyczne i prawne (o której mowa w szczególności w art. 556-576 Kodeksu Cywilnego) jest wyłączona.
 5. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne, chemiczne i inne podobne uszkodzenia Produktów, spowodowane czynnikami zewnętrznymi, które powstały w trakcie montażu lub po zamontowaniu dostarczonych Produktów.
 6. Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu reklamacji Produktów zgłoszonych przez osoby trzecie, w tym w szczególności względem podmiotów, na rzecz których Kupujący dokonał zakupu Produktów, ewentualnie, którym odsprzedał Produkty nabyte od Sprzedawcy.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za Produkty przerobione, zmodyfikowane, nieprawidłowo zamontowane lub w jakikolwiek sposób przetworzone przez Kupującego lub przez osoby trzecie.
 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie usług świadczonych drogą elektroniczną, jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie, a w szczególności operatorów telekomunikacyjnych, dostawców łączy telekomunikacyjnych, dostawców usług e-commerce koniecznych do funkcjonowania Platformy B2B, lub dostawców energii elektrycznej.
 9. W dniu odbioru Produktów Kupujący zobowiązany jest dokonać sprawdzenia Produktów pod względem ilościowym, zgodnie z treścią Umowy, jak również sprawdzić czy Produkty nie zawierają wad widocznych. W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub wad widocznych przedstawiciele obu Stron obecni przy odbiorze Produktów, a w przypadku braku przedstawiciela Sprzedawcy, przewoźnik Produktów (przedstawiciel Sprzedawcy lub przedstawiciel dostawcy Sprzedawcy) i przedstawiciel Kupującego sporządzą pisemny protokół niezgodności. Sporządzenie protokołu niezgodności stanowi warunek złożenia reklamacji dotyczącej wad stwierdzonych w dacie odbioru Produktów.
 10. W przypadku stwierdzenia po odbiorze Produktów wad Produktów niebędących brakami ilościowymi lub wadami widocznymi w dniu odbioru Produktów Kupujący jest uprawniony w terminie 7 Dni Roboczych od dnia odbioru Produktów do zgłoszenia reklamacji Sprzedającemu w zakresie wad jakościowych Produktów.
 11. Kupujący obowiązany jest złożyć reklamację drogą elektroniczną na adres https://www.wkret-met.com/pl/zgloszenie-reklamacji
 12. W reklamacji Kupujący powinien łącznie wskazać:
  1. dokładne dane umożliwiające identyfikację Zamówienia i Umowy na podstawie których dostarczono reklamowane Produkty;
  2. dokładną datę odbioru Produktów, których dotyczy reklamacja;
  3. na czym polega zgłaszana wada Produktów;
  4. czego Kupujący oczekuje od Sprzedawcy w przypadku uwzględnienia reklamacji stosownie do postanowień § 6 ust. 13 poniżej;
  5. dokumentację (w tym zdjęciową) uzasadniającą zgłoszone wady, które należy załączyć do reklamacji.
 13. W przypadku uwzględnienia reklamacji Kupującego, Sprzedawca zobowiązany jest:
  1. w przypadku reklamacji wad jakościowych - według własnego wyboru - do:
   1. odbioru, w terminie 14 Dni Roboczych liczonych od dnia następnego po zawiadomieniu Kupującego o uwzględnieniu reklamacji, wadliwych Produktów od Kupującego oraz do dostarczenia tej samej ilości Produktów wolnych od wad w odpowiednim terminie i miejscu wskazanym przez Sprzedawcę, lub wystawienia faktury korygującej w terminie 7 Dni Roboczych liczonych od dnia następnego po zawiadomieniu Kupującego o uwzględnieniu reklamacji, uwzględniającej zmniejszoną wartość wadliwych Produktów;
  2. w przypadku reklamacji wad ilościowych – według własnego wyboru – do:
   1. dostarczenia Kupującemu brakującej ilości Produktów w najszybszym możliwym terminie w miejscu wskazanym przez Sprzedawcę; lub
   2. wystawienia faktury korygującej w terminie 7 Dni Roboczych liczonych od dnia następnego po zawiadomieniu Kupującego o uwzględnieniu reklamacji, uwzględniającej ilość brakujących Produktów.
 14. W razie zgłoszenia reklamacji, Kupujący ma obowiązek zabezpieczyć reklamowane Produkty dla potrzeb ewentualnych oględzin z udziałem przedstawiciela Sprzedawcy na miejscu dostawy lub w innym miejscu wskazanym przez Sprzedawcę. W przypadku, jeżeli Kupujący nie zabezpieczy należycie reklamowanych Produktów, ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia Produktów.
 15. W przypadku konieczności dokonania oględzin Produktów, dla ustalenia zasadności reklamacji, przedstawiciel Sprzedawcy wykonuje tę czynność w uzgodnionym przez Strony terminie i miejscu. Na żądanie Sprzedawcy, pod rygorem nieuwzględnienia reklamacji, zgłaszający reklamację jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedawcy reklamowanych Produktów do siedziby Sprzedawcy albo do innego miejsca wskazanego przez Sprzedawcę.
 16. Sprzedawca jest zobowiązany rozpatrzyć reklamację Kupującego w terminie 14 Dni Roboczych od daty jej doręczenia Sprzedawcy oraz poinformować Kupującego o wyniku rozpoznania reklamacji. Termin ten ulega wydłużeniu o czas niezbędny do pozyskania przez Sprzedawcę od Kupującego reklamowanych Produktów. Brak poinformowania Kupującego o wyniku rozpoznania reklamacji w terminie 14 Dni Roboczych od dnia otrzymania reklamacji oznacza odmowę uznania zasadności reklamacji.
 17. Wysyłka reklamowanej partii Produktów przez Kupującego bez uprzedniego zgłoszenia reklamacji oraz ustalenia sposobu i terminu wysyłki tej partii ze Sprzedawcą, uprawnia Sprzedawcę do odmowy przyjęcia wysyłki Produktów lub obciążenia Kupującego kosztami wysyłki zwrotnej.
 18. Po upływie terminów określonych w niniejszym paragrafie, wygasają wszelkie roszczenia Kupującego z tytułu wszelkich wad ilościowych i jakościowych Produktów.
 19. Zgłoszenie przez Kupującego reklamacji nie przerywa ani nie zawiesza biegu terminu płatności za Produkty, które wynikają z Umowy.

§ 7. GWARANCJA.

 1. Niniejsze OWS nie stanowią oświadczenia Sprzedawcy o udzieleniu gwarancji. Sprzedawca udziela gwarancji na sprzedawane Produkty na warunkach określonych w odrębnym dokumencie gwarancyjnym dostarczonym Kupującemu wraz z zamówionymi Produktami. Warunkiem udzielenia gwarancji na sprzedawane Produkty jest wydanie Kupującemu dokumentu gwarancyjnego.
 2. Sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia i rozpatrzenia reklamacji lub też ma prawo odmówić realizacji obowiązków wynikających z udzielonej gwarancji w przypadku, gdy Kupujący pozostaje w opóźnieniu w zapłacie którejkolwiek z wymagalnych wierzytelności Sprzedawcy wynikających z wcześniej zrealizowanych dostaw Produktów lub też dostaw Produktów objętych daną reklamacją.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu gwarancji zostaje ograniczona do wartości netto reklamowanego Produktu.
 4. Gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek innych kosztów ponoszonych przez Kupującego, a powstałych na skutek lub w związku z wadami Produktów powstałych w okresie gwarancji. W szczególności gwarancja nie obejmuje kosztów wymiany wadliwych Produktów jakie ponosi lub poniósł Kupujący względem swoich kontrahentów, jak również gwarancja nie obejmuje jakichkolwiek pośrednich lub bezpośrednich szkód lub kosztów jakie ponosi lub poniósł Kupujący na skutek lub w związku z wadami Produktów.

 

§ 8. INFORMACJE POUFNE, MATERIAŁY I PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ.

 1. W trakcie obowiązywania Umowy oraz w okresie 5 lat od jej wygaśnięcia lub rozwiązania w jakikolwiek sposób, Kupujący zobowiązuje się zachować w poufności i należycie zabezpieczyć przed nieuprawnionym dostępem wszelkie Informacje Poufne.
 2. Dla potrzeb OWS Informacjami Poufnymi nie będą:
  1. Informacje, które jeszcze przed złożeniem Zamówienia lub przed rejestracją Kupującego na Platformie B2B zostały podane do publicznej wiadomości w inny sposób niż na skutek naruszenia postanowień OWS;
  2. Informacje, które Kupujący, z uwagi na przepisy Umowy, ustawy lub na podstawie orzeczenia wydanego przez właściwy sąd, decyzji albo innego aktu organu administracji publicznej, ma obowiązek ujawnić i od którego to obowiązku nie może się uchylić, pod warunkiem, że uprzednio zobowiązany do ujawnienia niezwłocznie powiadomi pisemnie Sprzedawcę o takim obowiązku oraz skonsultuje z nim treść ujawnienia;
  3. Informacje, co do których Sprzedawca uprzednio wyraził zgodę na ich ujawnienie w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Z zastrzeżeniem przypadku zezwolenia Sprzedawcy wyrażonego w formie pisemnej, Kupujący oraz jego personel (w szczególności Administrator, pracownicy i przedstawiciele) zobowiązuje się:
  1. nie kopiować, nie wykonywać odpisów, wypisów, fotografii, fotokopii ani w jakikolwiek inny sposób nie powielać całości lub jakichkolwiek części Informacji Poufnych;
  2. nie przekazywać Informacji Poufnych ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części do wiadomości publicznej, ani nie rozpowszechniać Informacji Poufnych w inny sposób;
  3. nie wykorzystywać Informacji Poufnych do innych celów niż jest to niezbędne do prawidłowej realizacji celów Sprzedawcy i Kupującego określonych w OWS;
  4. nie ujawniać Informacji Poufnych ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części jakiejkolwiek osobie trzeciej.
 4. Wszelkie informacje, dokumenty, cenniki, materiały, rysunki, instrukcje, regulaminy, wytyczne, dane technologiczne lub techniczne, a także ich kopie, które zostaną przygotowane przez Sprzedawcę dla Kupującego lub przekazane Kupującemu w jakiejkolwiek formie i na jakimkolwiek nośniku danych w związku z Umową bądź też w związku z ofertą zawarcia Umowy, pozostają własnością Sprzedawcy i co do nich Sprzedawca zachowuje prawa autorskie i wszelkie inne prawa własności intelektualnej o których mowa m.in. w ustawie z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.).
 5. Sprzedawca udziela Kupującemu niewyłącznego oraz niepodlegającemu przeniesieniu prawa do korzystania z Materiałów wyłącznie w celach niezbędnych z wykonaniem Umowy. Powyższe upoważnienie nie stanowi przeniesienia prawa do Materiałów na rzecz Kupującego oraz podlega ograniczeniom właściwym dla Informacji Poufnych oraz następującym:
  1. Kupujący nie może przekazywać Materiałów ani umożliwiać czerpania z nich korzyści jakiejkolwiek innej osobie poza Kupującym lub upoważnionym pracownikom Kupującego, którzy uprzednio zostali wskazanymi Sprzedawcy przez Kupującego;
  2. Kupujący nie może przekazywać Materiałów swoim pracownikom bez powiadomienia ich o zobowiązaniach wynikających z niniejszych OWS i o ile osoby te warunków tych uprzednio nie zaakceptują;
  3. Kupujący nie może w żaden sposób modyfikować, powielać, prezentować publicznie, wykonywać ani dystrybuować ani w żaden inny sposób używać Materiałów w celach innych niż związanych z wykonaniem Umowy.
 6. Kupujący zobowiązuje się do zniszczenia wszystkich materiałów pisemnych i nośników elektronicznych otrzymanych od Sprzedawcy w związku z wykonywaniem Umowy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy, chyba że są one niezbędne do prawidłowego korzystania z Produktu.
 7. W przypadku naruszenia przez Kupującego zobowiązań określonych w niniejszym paragrafie, Kupujący zobowiązuje się do zapłaty na rzecz Sprzedawcy kary umownej w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia.
 8. Wyżej wymieniona kara umowna będzie płatna w ciągu 7 dni od otrzymania wezwania przez Kupującego.
 9. Sprzedawca może udzielić Kupującemu licencji na prezentowanie we własnym zakresie informacji, dokumentów, cenników, materiałów, rysunków, instrukcji, regulaminów, wytycznych, danych technologicznych lub technicznych o których mowa w ust. 4 powyżej. Udzielenie licencji nastąpi na podstawie odrębnej umowy sporządzonej w formie pisemnej, która będzie określała szczegółowo przedmiot licencji jak również warunki jej udzielenia (dozwolone pola eksploatacji). Udzielenie licencji może nastąpić odpłatnie albo nieodpłatnie. Zgłoszenie prośby w przedmiocie udzielenia licencji może zostać wysłane na ogólny adres mailowy Sprzedawcy marketing@wkret-met.com lub bezpośrednio na adres e-mailowy opiekuna handlowego Kupującego (o ile taki został przyznany Kupującemu).

§ 9. PRZETWARZANIE I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH.

 1. W celu spełnienia obowiązków wynikających z art. 28 Rozporządzenia, Kupujący w związku z wykonaniem Umowy powierza Sprzedawcy do przetwarzania dane osobowe wskazane poniżej i Sprzedawca zobowiązuje się do ich przetwarzania zgodnego z prawem i niniejszym OWS (powierzenie przetwarzania danych osobowych).
 2. Sprzedawca jako administrator danych osobowych Kupującego będzie przetwarzać dane osobowe wyłącznie w zakresie określonym w ust. 7 poniżej i celach:
  1. realizacji Zamówienia (zawarcia i wykonania Umowy);
  2. w celach marketingowych: automatyczne profilowanie (marketing automation), w tym do komunikacji marketingowej drogą elektroniczną, telefoniczną oraz SMS;
  3. czynności podatkowych (np. wystawianie faktur VAT).
 3. Dane osobowe Kupującego w zakresie wykonania Umowy oraz w celach marketingowych obejmujących automatyczne profilowanie (marketing automation), w tym do komunikacji marketingowej drogą elektroniczną, telefoniczną oraz SMS, czynności podatkowych (np. wystawianie faktur VAT) mogą zostać pozyskane poprzez dostępne formularze na stronie internetowej Sprzedawcy https://www.e-klimas.com lub w inny sposób jednoznaczny dla Kupującego ze strony internetowej poprzez bezpośrednie wypełnienie formularza przez osobę zgłaszającą w imieniu Kupującego.
 4. Kupujący oświadcza, że powierzane Sprzedawcy dane osobowe przetwarza zgodnie z Rozporządzeniem i innymi obowiązującymi przepisami prawa oraz jest uprawniony do powierzenia przetwarzania danych osobowych. Kupujący oświadcza, że charakter danych osobowych powierzonych do przetwarzania nie obejmuje szczególnych kategorii danych osobowych określonych w art. 9-10 Rozporządzenia.
 5. Dane osobowe będą udostępnianie poprzez zapisy elektroniczne i wprowadzane do Platformy B2B.
 6. Zakres powierzonych Sprzedawcy danych osobowych obejmuje imiona, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu, NIP oraz pełnioną funkcję lub stanowisko służbowe jakie zostaną powierzone Sprzedawcy w ramach realizacji Zamówienia.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane przez Sprzedawcę w sposób stały. Zgoda Kupującego na przetwarzanie obejmuje utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, pobieranie, wykorzystywanie, dopasowywanie i łączenie danych osobowych jak też inne czynności, które Sprzedawca przyjmie w związku z realizacją Zamówienia i w celu przewidzianym w OWS. Dane osobowe mogą być przetwarzane w formie elektronicznej.
 8. Przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych Sprzedawca musi:
  1. podjąć środki zabezpieczające dane osobowe, o których mowa w art. 32 Rozporządzenia, a w szczególności uwzględniając aktualny stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia, obowiązana jest zastosować środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający temu ryzyku. Sprzedawca powinien w razie potrzeby odpowiednio udokumentować zastosowanie tych środków, a także uaktualniać te środki w porozumieniu z Kupującym;
  2. zapewnić, by każda osoba fizyczna działająca z upoważnienia Sprzedawcy, która ma dostęp do danych osobowych, przetwarzała je wyłącznie na polecenie Sprzedawcy w celach i zakresie przewidzianym w zakresie i celu przewidzianym w Regulaminie oraz w celu realizacji Zamówienia;
  3. prowadzić rejestr wszystkich kategorii czynności przetwarzania dokonywanych w imieniu Kupującego, o którym mowa w art. 30 ust. 2 Rozporządzenia i udostępniać go Kupującemu na jego żądanie.
 9. Sprzedawca zapewnia, aby osoby mające dostęp do przetwarzanych danych osobowych zachowały je oraz sposoby zabezpieczeń w tajemnicy, przy czym obowiązek zachowania tajemnicy istnieje również po realizacji Zamówienia oraz zakończenia korzystania z Platformy B2B.
 10. Sprzedawca i Kupujący odpowiednio zobowiązują się pomagać sobie nawzajem w wywiązywaniu się z obowiązków określonych w art. 32-36 Rozporządzenia.
 11. W sytuacji podejrzenia naruszenia ochrony danych osobowych, odpowiednio Sprzedawca lub Kupujący zobowiązuje się do wzajemnego:
  1. przekazania informacji dotyczących naruszenia ochrony danych osobowych w ciągu 24 godzin od jego wykrycia, w tym informacji, o których mowa w art. 33 ust. 3 Rozporządzenia,
  2. przekazania na żądanie wszystkich informacji niezbędnych do zawiadomienia osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 34 ust. 3 Rozporządzenia, w ciągu 48 godzin od wykrycia zdarzenia stanowiącego naruszenie ochrony danych osobowych.
 12. Sprzedawca i Kupujący odpowiednio zobowiązują się pomagać sobie nawzajem poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, w wywiązywaniu się z obowiązku odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą, w zakresie wykonywania ich praw określonych w art. 15-22 Rozporządzenia. W szczególności odpowiednio Sprzedawca i Kupujący zobowiązują się na żądanie do przygotowania i przekazania informacji potrzebnych do spełnienia żądania osoby, której dane dotyczą, w ciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania żądania Strony.
 13. Sprzedawca i Kupujący są zobowiązani stosować się do ewentualnych wskazówek lub zaleceń, wydanych przez organ nadzoru lub unijny organ doradczy zajmujący się ochroną danych osobowych, dotyczących przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie stosowania Rozporządzenia.
 14. Sprzedawca i Kupujący zobowiązani są do niezwłocznego wzajemnego poinformowania się o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym przetwarzania powierzonych danych osobowych, skierowanej do Strony, a także o wszelkich kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania powierzonych danych osobowych przez Stronę, w szczególności prowadzonych przez organ nadzorczy.
 15. Kupujący dopuszcza możliwość podpowiedzenia przetwarzania powierzonych danych osobowych podwykonawcom Sprzedawcy (tzw. subprocesorom). Jeżeli Sprzedawca zamierza podpowierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim podwykonawcom, musi uprzednio poinformować Kupującego o zamiarze podpowierzenia oraz o tożsamości (nazwie) podmiotu, któremu ma zamiar podpowierzyć przetwarzanie danych, a także o charakterze podpowierzenia, zakresie danych, celu i czasie trwania podpowierzenia. O ile Kupujący nie wyrazi sprzeciwu wobec podpowierzenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, Sprzedawca uprawniony będzie do dokonania podpowierzenia.
 16. W przypadku podpowierzenia przetwarzania danych osobowych, podpowierzenie przetwarzania będzie mieć za podstawę umowę, na podstawie której podwykonawca (subprocesor) zobowiąże się do wykonywania tych samych obowiązków, które na mocy niniejszego OWS nałożone są na Sprzedawcę.
 17. Kupującemu będą przysługiwały uprawnienia wynikające z umowy podpowierzenia bezpośrednio wobec podwykonawcy (subprocesora). W przypadku wypowiedzenia lub rozwiązania umowy podpowierzenia, Sprzedawca poinformuje o tym fakcie Kupującego w terminie 7 dni od wypowiedzenia lub rozwiązania takiej umowy.
 18. Sprzedawca nie może przekazywać powierzonych jemu do przetwarzania danych osobowych do podmiotów znajdujących się w państwach spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
 19. Kupujący jest uprawniony do weryfikacji przestrzegania zasad przetwarzania danych osobowych wynikających z Rozporządzenia oraz niniejszego Regulaminu przez Sprzedawcę, poprzez prawo żądania udzielenia informacji dotyczących powierzonych danych osobowych.
 20. Po zakończeniu współpracy między Kupującym a Sprzedawcą, Sprzedawca zależnie od decyzji Kupującego usuwa lub zwraca mu otrzymane dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie.

§ 10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

Powyższe nie uchybia postanowieniom § 3 OWS.

 1. Niniejsze OWS wchodzą w życie z dniem 1 maja 2020 roku. Jednocześnie z tym samym dniem traci moc Regulamin Platformy Zakupowej B2B KLIMAS WKRĘ-MET z dnia 6 maja 2019 roku. Do Umów zawartych przez Strony przed dniem 1 maja 2020 roku mają zastosowanie przepisy wyżej wymienionego Regulaminu.
 2. W przypadku zmiany lub uzupełnienia niniejszych OWS po dacie zawarcia danej Umowy, dotychczasowe zapisy niniejszych OWS stosuje się do tejże Umowy.
 3. Wszelkie oświadczenia Stron wynikające z niniejszych OWS, w tym odstąpienie od Umowy, jej wypowiedzenie lub rozwiązanie, wymagają formy pisemnej lub elektronicznej pod rygorem nieważności.  Oświadczenia składane Kupującemu będą składane na adres jego siedziby lub na podany przez niego adres elektroniczny (e-mail). Oświadczenia składane Sprzedawcy będą składane na następujące adresy:
  1. ul. Wincentego Witosa nr 135/137, Kuźnica Kiedrzyńska, 42-233 Mykanów (adres pocztowy) – dla formy pisemnej;
  2. office@wkret-met.com (adres e-mail) – dla formy elektronicznej.
 4. Wynikające z Umowy prawa lub obowiązki Kupującego nie mogą być przeniesione na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Sprzedawcy wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności
 5. Niezależnie od zastrzeżonych w niniejszych OWS kar umownych, Sprzedawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego kwoty tychże kar umownych na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego lub innych ustaw.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS zastosowanie znajdują właściwe przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego.
 7. Niniejsze OWS nie znajdują zastosowania do Umów zawieranych z konsumentami.
 8. Strony ustalają jako prawo właściwe dla wszelkiej współpracy Stron objętej zakresem niniejszych OWS lub wynikających z niniejszych OWS, prawo materialne i prawo procesowe Rzeczypospolitej Polskiej, z tym zastrzeżeniem, iż Strony wyłączają stosowanie tych przepisów prawa Rzeczypospolitej Polskiej, które stanowią odesłanie do ustawodawstwa innych państw lub, które stanowią odesłanie do innych źródeł prawa.
 9. Mocą niniejszych OWS Strony wyłączają stosowanie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 593/2008 z dnia 17 czerwca 2008 r. w sprawie prawa właściwego dla zobowiązań umownych (Rzym I), przepisów Rozporządzenia (WE) nr 864/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lipca 2007 r. dotyczącego prawa właściwego dla zobowiązań pozaumownych (Rzym II), a także przepisów Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, sporządzonej w Wiedniu dnia 11 kwietnia 1980 r. (CISG), chyba że Strony wyraźnie postanowiły inaczej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 10. Gdyby się okazało, że którekolwiek z postanowień niniejszych OWS lub Umowy zostało uznane za nieważne lub nieskuteczne, nie ma to wpływu na ważność pozostałych postanowień niniejszych OWS lub Umowy, chyba że nieważnością dotknięte są istotne postanowienia niniejszych OWS lub Umowy lub z ich treści wynika, iż bez postanowień dotkniętych nieważnością Umowa nie zostałaby zawarta. W takim przypadku Strony zobowiązują się zastąpić postanowienia nieważne lub nieskuteczne takimi ważnymi i skutecznymi postanowieniami, które w odniesieniu do wywieranych przez nie skutków gospodarczych i finansowych oraz intencji Stron będą w maksymalnym stopniu zbliżone do postanowień dotkniętych nieważnością lub nieskutecznością.
 11. Spory mogące wyniknąć w związku ze współpracą Stron w zakresie zawartej Umowy będą rozstrzygane przez Strony w drodze negocjacji. W przypadku braku kompromisu spory będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Sprzedawcy.
 12. Wszelkie opisy zawarte w nagłówkach paragrafów niniejszych OWS mają charakter wyłącznie porządkowy i nie stanowią podstawy do interpretacji zapisów niniejszych OWS.
Platforma B2B - kup online
Dotacje unijne