VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE

Všeobecné podmínky prodeje platné od 1. dubna 2020 ve společnosti Klimas Fasteners Czech s.r.o. Štefanikova 123/22, 73701 Český Těšín, zapsaná do rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem DIČ: CZ10679618.

§ 1.DEFINICE.

 1. Pojmy použité v těchto obecných prodejních podmínkách je třeba chápat takto::
  • Administrátor – označuje Kupujícího nebo osobu oprávněnou jménem Kupujícího k zadávání Objednávek a správě účtu Kupujícího na Platformě B2B.
  • Pracovní dny – označují kterýkoli den od pondělí do pátku, kromě státních svátků;
  • Důvěrné informace– znamená informace obsažené ve Smlouvě nebo Objednávce, jako jsou technické, technologické, finanční, obchodní, právní a organizační údaje prodávajícího nebo jiné informace ekonomické hodnoty o Prodávajícím, zejména informace tvořící obchodní tajemství Prodávajícího, takové informace, jako jsou ceníky, výše slev poskytnutých kupujícímu, hodnota poskytnutého obchodního úvěru, hodnota objednávky, údaje o účtu Kupujícího - a jejichž zveřejnění nebo použití způsobem, který je v rozporu s ustanoveními VPP porušuje nebo může porušovat zájmy Prodávajícího nebo způsobit či vystavit Prodávajícího škodě;
  • Občanský zákoník – označuje Občanský zákoník ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů) ;
  • Kupující – znamená jakýkoli subjekt s výjimkou spotřebitele ve smyslu čl. 221 Občanského zákoníku ze dne 23. dubna 1964 (Sbírka zákonů č. 16, položka 93, ve znění pozdějších předpisů), který v rámci své obchodní nebo profesní činnosti spolupracuje s Prodávajícím;
  • Materiály – označuje jakékoli informace, dokumenty, ceníky, materiály, výkresy, pokyny, předpisy, směrnice, technologické nebo technické údaje a jejich kopie, které připraví Prodávající pro Kupujícího nebo které mu Kupující poskytne v jakékoli formě a na jakémkoli datovém nosiči v souvislosti se Smlouvou nebo v souvislosti s nabídkou uzavření Smlouvy;
  • VPP – označuje tyto všeobecné podmínky prodeje;
  • Platforma B2B – označuje online prodejní platformu pro Produkty zpřístupněné Prodávajícím potenciálním Kupujícím, provozovanou Prodávajícím na internetové adrese https://www.e-klimas.com, kterou po registraci mohou využívat pouze subjekty vykonávající obchodní činnost registrované v národním soudním rejstříku nebo v centrálním registru a v informacích o hospodářské činnosti.
  • Produkty – označuje jakýkoli katalog, ceník a jednotlivé zboží prodávané Prodávajícím, které jsou zahrnuty v komerční nabídce Prodávajícího a tvoří předmět smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím;
  • Předávací protokol – označuje dokument specifikující zejména datum a místo přijetí Produktů, popis Produktů (včetně typu Produktů), počet Produktů a označení Kupujícího;
  • Nařízení – označuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně údajů);
  • Vyšší moc – označuje vnější a náhlou událost, které (s náležitou péčí smluvních stran) nelze zabránit a kterou nelze předvídat (včetně nízké pravděpodobnosti její prevence nebo předvídání), která brání nebo znemožňuje plnění dohody jako celku nebo její části;
  • Prodávající – označuje Klimas Fasteners Czech s.r.o. se sídlem Štefanikova 123/22, 73701 Český Těšín, zapsaná do Rejstříku podnikatelů Národního soudního rejstříku pod číslem DIČ: CZ10679618.
  • Strany/Strana – označuje Prodávajícího a Kupujícího společně nebo samostatně;
  • Smlouva – označuje smlouvu o spolupráci, prodeji, dodání nebo jinou dohodu uzavřenou mezi Prodávajícím a Kupujícím v písemné nebo elektronické podobě a týkající se Produktů nabízených Prodávajícím;
  • Objednávka – znamená prohlášení učiněné Kupujícím Prodávajícímu písemně nebo elektronicky o přijetí nabídky na uzavření Smlouvy nebo prohlášení o podání nové nabídky na uzavření Smlouvy;

§ 2. OBECNÁ USTANOVENÍ.

 1. Tyto VPP definují obecné zásady spolupráce smluvních stran při prodeji produktů nabízených Kupujícím Prodávajícím.
 2. Tyto VPP tvoří nedílnou součást každé nabídky, ceníku a Smlouvy uzavřené Prodávajícím s Kupujícím a spolupráce s Kupujícím při prodeji Produktů a uzavření Smlouvy je rovněž přijetím těchto VPP.
 3. Tyto VPP se vztahují výlučně na všechny Smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím. Podle těchto VPP smluvní strany vylučují použití obecných podmínek, předpisů pro poskytování služeb, dodávek nebo provádění prací, ceníků, tarifů nebo jiných obdobných předpisů uplatňovaných Kupujícím. Jakékoli odchylky od ustanovení VPP vyžadují písemnou formu, jinak jsou neplatné.
 4. Tyto VPP jsou Kupujícímu oznámeny nejpozději v okamžiku, kdy Kupující zadá Objednávku Prodávajícímu. Za poskytnutí VPP Kupujícímu se rovněž považuje poskytnutí VPP na webových stránkách Prodávajícího https://www.wkret-met.com/cs/VPP, a které jsou také umístěny Prodávajícím v zápatí e-mailů se zprávami zaslanými z e-mailu Prodávajícího.
 5. Aby se předešlo pochybnostem, strany se dohodly, že osoby provádějící (vyměňující si) korespondenci nebo informace jménem každé strany týkající se prodeje Produktů nabízených Prodávajícím jsou oprávněny uzavřít dohodu jménem stran.
 6. Podle čl. 4c zákona ze dne 8. března 2013 o boji proti nadměrným zpožděním obchodních transakcí (věstník zákonů z roku 2013, položka 403, ve znění pozdějších předpisů), Prodávající prohlašuje, že má ve smyslu uvedeného zákona postavení velkého podnikatele.

§ 3. PODMÍNKY PRODEJE PRODUKTŮ.

Obecná ustanovení.

Podrobná ustanovení pro objednávky zadané na platformě B2B.

 1. Prodávající se zavazuje prodat Produkty Kupujícímu za podmínek uvedených v aktuální nabídce nebo v ceníku poskytnutém Prodávajícím s přihlédnutím k následujícím ustanovením.
 2. 2. Prodávající se zavazuje prodat Produkty na základě objednávky zadané Kupujícím pro Prodávajícího písemně v provozovně Prodávajícího nebo zaslané poštou s potvrzením o přijetí nebo e-mailem na následujících adresách:
  1. https://www.e-klimas.com (adresa internetové stránky) – pro Objednávky zadané na platformě B2B;
  2. zamowienia@wkret-met.com (e-mailová adresa) – pro Objednávky zadané elektronickou cestou;
  3. v autorizovaném salonu Prodávajícího (adresy jsou dostupné na straně: https://www.wkret-met.com/cs/firemni-obchody) – pro Objednávky zadané osobně v provozovně Prodávajícího.
 3. Objednávka musí obsahovat podrobné parametry týkající se objednaných Produktů, jako jsou: jejich typ, rozměry, množství, informace, zda mají být položky dodány Kupujícímu, nebo zda budou osobně odebrány ze skladu Prodávajícího, místo dodání/vyzvednutí, jakož i navrhované datum dodání/odběru Produktů. Minimální celková hodnota jedné objednávky nesmí být nižší než 150,00 PLN netto.
 4. Objednávka zadaná Kupujícím a přijatá Prodávajícím elektronickým odesláním oznámení přijetí objednávky Kupujícímu do 3 pracovních dnů ode dne přijetí Objednávky od Kupujícího se rovná uzavření smlouvy a je základem pro Prodejce k provádění činností souvisejících s prováděním Smlouvy. Prodávající může podmínit přijetí Objednávky předchozím zaplacením zálohy Kupujícím ve stanovené výši nebo vyjádřené jako procento z hrubé hodnoty objednávky. Neoznámení o přijetí Objednávky Kupujícímu Prodávajícím do 3 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky Prodávajícím, znamená, že Prodávající odmítá přijmout objednávku k provedení, což se rovná neuzavření Smlouvy.
 5. Prodávající má právo odmítnout zpracování Objednávky, i přes její dřívější přijetí, v případech, kdy:
  1. není objektivně možné zcela nebo zčásti dokončit Objednávku, pokud Kupující, upozorněný Prodávajícím, okamžitě zcela nebo zčásti z Objednávky nerezignuje (pokud jde o rozsah nemožnosti) nebo nesouhlasí se změnou obsahu Objednávky v souladu s návrhem Prodávajícího;
  2. Kupující je v prodlení s platbou jakékoliv platby vyplývající z plnění jakékoli Smlouvy uzavřené s Prodávajícím;
  3. splnění jakékoliv povinnosti vyplývající ze Smlouvy Kupujícím je pochybné z důvodu jeho finanční situace, zejména v případě, že Kupujícímu hrozí úpadek nebo bude proti němu zahájeno exekuční řízení týkající se jeho likvidace, prohlášení konkurzu nebo restrukturalizace jeho dluh;
  4. Kupující jiným způsobem porušuje ustanovení uzavřené Smlouvy (včetně povinností vyplývajících ze zákona), a to navzdory předchozí žádosti Prodávajícího o ukončení porušování a neúčinném uplynutí nejméně třídenní lhůty, která mu byla pro tento účel stanovena.
 6. Prodávající je oprávněn upravit objednávku zadanou Kupujícím. V takovém případě Prodávající elektronicky informuje Kupujícího do 3 pracovních dnů ode dne přijetí objednávky od Kupujícího o změně objednávky zadané Kupujícím uvedením vlastních podmínek prodeje produktů objednaných Kupujícím. To, že Prodávající neobdrží odpověď Kupujícího na Objednávku upravenou Prodávajícím, nejpozději následující pracovní den následující po dni, kdy bylo obdrženo oznámení o změně Objednávky, se rovná uzavření Smlouvy a souhlasu k pokračování v plnění Smlouvy za podmínek stanovených Prodávajícím, což je základem pro to, aby Prodejce mohl vykonávat činnosti spojené s plněním Smlouvy.
 7. K podání Objednávky Kupujícím s výhradou změny, omezení aplikace, vyloučení nebo doplnění těchto VPP je nutný výslovný písemný souhlas Prodávajícího, který je předložen do 3 pracovních dnů ode dne obdržení Objednávky od Kupujícího. Pokud Prodávající ve výše uvedené lhůtě nepředloží prohlášení o úpravě Objednávky předložené Kupujícím, bude to znamenat nesouhlas se změnou, omezením žádosti, vyloučením aplikace nebo doplněním těchto VPP
 8. Produkty prodávané Prodávajícím by měly být skladovány v krytých, suchých a vzdušných místnostech. Produkty musí být chráněny před přímým slunečním zářením. Prodávající neodpovídá za vady a škody vzniklé v důsledku nesprávného skladování Produktů.
 9. Produkty budou označeny Prodávajícím v souladu s platnými předpisy a v souladu s interními normami a postupy Prodávajícího. Se souhlasem Prodávajícího mohou objednané položky obsahovat jiné označení, než bylo dohodnuto mezi stranami ve fázi objednání produktů Kupujícím, avšak v rozsahu povoleném platnými předpisy.
 10. Kupující může zadávat Objednávky prostřednictvím Platformy B2B 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
 11. Kupující může mít na Platformě B2B pouze jeden účet Administrátora.
 12. Administrátor spravuje účet Kupujícího na Platformě B2B, zejména může samostatně vytvářet neomezený počet účtů pro zaměstnance Kupujícího. Administrátor je povinen aktualizovat účet Kupujícího a jeho zaměstnanců a chránit důvěrné informace.
 13. Kupující při zřizování účtu Administrátora v procesu registrace na Platformě B2B prohlašuje a potvrzuje, že Administrátor je osobou řádně oprávněnou jednat jménem Kupujícího za účelem provádění činností v souladu s VPP. Kupující je odpovědný za uvedení nesprávných nebo nepravdivých registračních údajů, včetně plné odpovědnosti za jednání osob na svém účtu, které provádějí transakce v souladu s VPP, což potvrzuje přijetím VPP při registraci účtu správce na Platformě B2B.
 14. V rámci registrace Kupujícího na Platformě B2B může Prodávající poskytnout Kupujícímu kupónový poukaz na Produkty, jehož výše bude záviset zejména na aktuálně existujícím obchodním úvěru poskytnutém Prodávajícím danému Kupujícímu prostřednictvím distribučních kanálů odlišných od Platformy B2B, uvedených v odstavci 2 výše.
 15. Prodávající může změnit výši obchodního kreditu na účtu Kupujícího na platformě B2B, který bude viditelný v Zákaznickém panelu a v košíku. Prodávající nenese odpovědnost za zastaralou nebo nesprávnou hodnotu obchodního kreditu viditelnou na účtu Kupujícího na Platformě B2B.
 16. Prodávající má právo na přerušení poskytování elektronických služeb a poskytování webových stránek Platformy B2B, pokud je důvodem změna, modernizace, rozšíření nebo údržba ICT systému nebo softwaru Prodávajícího, nebo Vyšší moc, nebo se jedná o opomenutí třetích stran, které jsou nezávislé na Prodávajícím.

§ 4. DODÁNÍ A PŘÍJEM PRODUKTŮ.

 1. Místem plnění Prodávajícím je sídlo Prodávajícího nebo jiné místo, kde se nachází sklad Prodávajícího, ze kterého je Produkt vydáván.
 2. Datum dokončení Objednávky (celé nebo jeho konkrétní část) poskytnuté Prodávajícím v potvrzení přijetí Objednávky určuje pouze přibližné datum dokončení Objednávky s možnou odchylkou až dva pracovní dny, pokud není výslovně uvedeno přesné datum dokončení Objednávky Prodávajícím jako závazné.
 3. Není-li dohodnuto jinak, dodání a vyzvednutí Produktů je možné nejdříve po datu úplné platby Kupujícím za podmínek stanovených v §5 VPP.
 4. Dodání a přijetí všech částí produktu objednaných Kupujícím bude dokumentováno ve formě předávacího protokolu se specifikací, který bude základem pro předání objednaných produktů.
 5. Kvantitativní a kvalitativní přejímka Produktů bude provedena v místě dodání dohodnutém Stranami, s přihlédnutím k níže uvedeným ustanovením.
 6. Kupující je povinen označit osoby oprávněné podepsat za něj předávací protokol. V případě pochybností nebo v případě, že Kupující neuvede osoby oprávněné podepsat předávací protokol jménem Kupujícího, má se za to, že za podpis Kupujícího je považována každá osoba, která při dodání objednaných Produktů podepisuje předávací protokol.
 7. Kupující je povinen vyzvednout objednané Produkty ze skladu uvedeného Prodávajícím ke dni, na kterém se s Prodávajícím dohodne a který potvrdí. Produkty se Kupujícímu uvolňují ke dni přijetí Produktů ze skladu uvedeného Prodávajícím.
 8. Kupující má právo naložit a přepravit objednané Produkty samostatně nebo prostřednictvím třetí strany na vlastní náklady. Při předání objednaných Produktů Kupujícímu nebo třetí osobě určené Kupujícím k jejich přepravě přechází odpovědnost za poškození nebo ztrátu Produktů na Kupujícího;
 9. Pokud Prodávající objedná dodání objednaných Produktů, je Prodávající povinen dodat objednané Produkty Kupujícímu v místě a na místě dohodnutém Stranami, přičemž povinnosti Prodávajícího v souvislosti s dodávkou zahrnují pouze nakládání Produktů a jejich přeprava na dohodnuté místo převzetí, včetně otevření bočnice vozidla a zvednutí plachty. Zbývající činnosti, včetně vykládky Produktů, ponese Kupující. Dodací adresa může být zpravidla místem podnikání, pokud se Strany nedohodnou jinak.
 10. Prodávající nese riziko poškození nebo ztráty produktů během přepravy, dokud Kupující nezačne produkty vykládat. Od okamžiku vyložení dodaných Produktů je výhradně Kupující odpovědný za jakékoliv poškození nebo ztrátu Produktů.
 11. Pokaždé, když jsou Produkty vyloženy, je Kupující povinen uhradit náklady na vykládku Produktů a poskytnout vybavení, osoby a infrastrukturu nezbytnou pro řádné vyložení Produktů. Prodávající může na písemnou žádost Kupujícího vyložit Produkty sám s použitím specializovaného vybavení a kvalifikovaných zaměstnanců, avšak tyto činnosti podléhají dodatečnému poplatku po předchozí dohodě Stran o výši tohoto dodatečného poplatku.
 12. V případě, že si objednaný Produkt nepřevezme Kupující ve sjednané lhůtě, Prodávající (pokud je to možné) uskladní Produkty za poplatek na náklady a riziko Kupujícího. V takovém případě přechází riziko náhodné ztráty a poškození Produktů na Kupujícího v okamžiku, kdy měl Kupující v souladu se Smlouvou produkty vyzvednout. Zároveň může prodávající podle svého vlastního uvážení:
  1. vystavit fakturu za dodávku Produktů po dohodnutém datu odběru a Kupující je povinen zaplatit částku bez ohledu na to, zda byly Produkty skutečně odebrány; nebo
  2. účtovat Kupujícímu částku smluvní pokuty ve výši 200,00 PLN (slovy: dvě stě zlotých) za každý den zpoždění při vyzvednutí Produktů, jejichž celková částka nesmí překročit 10 % z celkové hrubé hodnoty nevyzvednutých Produktů. Pokud Kupující nevyzvedne Produkty do více než jednoho měsíce ode dne sjednaného data převzetí produktů, výslovně souhlasí se zničením Produktů jeho jménem a na jeho náklady Prodávajícím, což neruší povinnosti zaplatit cenu za objednané Produkty;

   nebo
  3. odstoupit od Smlouvy do jednoho měsíce ode dne, kdy je měl Kupující vyzvednout, nejpozději však do jednoho roku od data Smlouvy; nebo
  4. účtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15 % z hrubé hodnoty nevyzvednutých Produktů.
 13. V případě uvedeném výše může Prodávající podle svého uvážení zcela nebo zčásti odstoupit od Smlouvy, pokud jde o dosud nevyzvednuté Produkty. V případě odstoupení Prodávajícího od Smlouvy v plném rozsahu podle § 4 odst. 12 písm. c., Prodávající může kupujícímu účtovat smluvní pokutu ve výši 15 % z hrubé hodnoty všech Produktů, na které se vztahuje Smlouva.
 14. V případě, že Prodávající naúčtuje Kupujícímu výše uvedené smluvní pokuty, bude Kupující povinen uhradit smluvní pokutu na základě první písemné žádosti prodávajícího do 7 dnů ode dne jejího přijetí.
 15. V případě zásahu Vyšší moci, která brání vůli, znesnadňuje Prodávajícímu nebo jeho dodavatelům či subdodavatelům plnění Smlouvy, je Prodávající zproštěn povinnosti plnit Smlouvu po celou dobu trvání zásahu Vyšší moci. Výskyt zásahu Vyšší moci nezbavuje Kupujícího povinnosti zaplatit v souladu se Smlouvou.
 16. Po ukončení zásahu Vyšší moci poskytne Prodávající Kupujícímu, pokud je to možné, výrobky dosud nedodané z důvodu Vyšší moci, pokud se Strany nedohodnou jinak.
 17. V případě, že zásah Vyšší moc trvá déle než šest měsíců, může Prodávající od Smlouvy odstoupit do tří měsíců od uplynutí výše uvedené doby. Prodávající může dle svého uvážení zcela nebo zčásti odstoupit od Smlouvy, pro kterou nebyla Smlouva provedena v důsledku vyšší moci.

 

§ 5. PLATBA POHLEDÁVEK.

 

 1. Pokud se Strany nedohodnou jinak, všechny ceny Produktů poskytované Prodávajícím jsou čisté ceny vyjádřené v českých korunách a nezahrnují náklady na naložení Produktů, jejich pojištění a dopravu, jakož i daně a další služby.
 2. Kupující je povinen provést platbu v hotovosti vyplývající z uzavřené Smlouvy v polské měně a nemůže tuto platbu provést v jiné měně, pokud se Strany nedohodnou jinak.
 3. Pokud není dohodnuto jinak, bude platba za výrobky provedena formou zálohy v plné výši hrubé Objednávky. Způsob a datum platby jsou uvedeny v pro forma faktuře doručené Kupujícímu bezprostředně po uzavření Smlouvy.
 4. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu s DPH nejpozději do 7 dnů ode dne dodání objednaných produktů. Na každé faktuře stanoví Prodávající datum platby a způsob platby.
 5. Faktury budou vystavovány na základě cen Produktů uvedených ve Smlouvě. Cena Produktů bude zvýšena o DPH v souladu se sazbou platnou v den vystavení faktury Prodávajícím.
 6. V případě prodlení Kupujícího s platbou dlužných částek dlužných Prodávajícímu má Prodávající právo pozastavit implementaci následných dodávek Produktů, které jsou předmětem Smlouvy, a ve vztahu k následným dodávkám dodávek zboží. U objednaných Produktů má Prodávající právo požadovat od Kupujícího zálohu až do výše 100 % hrubé hodnoty Objednávky.
 7. Zpoždění v zaplacení dlužné částky za objednané výrobky může mít za následek prodloužení dodacích podmínek následujících dodávek Produktů ve vztahu k dohodnutému harmonogramu dodávek. Prodávající nenese odpovědnost za výše uvedená zpoždění.
 8. Poté, co Kupující zaplatí zbývající částky Prodávajícímu, Prodávající smlouvu obnoví. Změna výše uvedeného harmonogramu dodávek nepředstavuje dodatek ke Smlouvě a k její platnosti nevyžaduje souhlas Kupujícího a probíhá na základě oznámení Kupujícího.
 9. Datum platby je datum připsání částky uvedené na faktuře na bankovní účet Prodávajícího. Není-li stanoveno jinak, je místem platby sídlo Prodávajícího.
 10. V případě prodlení s úhradou dlužné částky za objednané zboží, na které se vztahuje předmět dané Smlouvy, které přesahuje 14 dnů ode dne splatnosti dané faktury, může Prodávající od Smlouvy odstoupit. Prodávající může uplatnit výše uvedené právo do tří měsíců po uplynutí 14 denní lhůty uvedené v předchozí větě. V případě odstoupení od Smlouvy ze strany Prodávajícího zanikají veškeré povinnosti Prodávajícího vůči Kupujícímu podle Smlouvy, s vyloučením jakýchkoli nároků Kupujícího vůči Prodávajícímu z tohoto účtu.
 11. Bez ohledu na další práva Prodávajícího uvedená v těchto VPP má Prodávající právo odstoupit od Smlouvy v případech, kdy:
  1. Kupující provádí platby vyplývající z jakékoliv Smlouvy uzavřené s Prodávajícím způsobem, který je v rozporu s jeho ustanoveními; nebo
  2. proti Kupujícímu byla podána žádost o zahájení exekučního, konkurzního, restrukturalizačního nebo likvidačního řízení; nebo
  3. Prodávající se dozvěděl o okolnostech, které mohou vzbudit pochybnosti o solventnosti Kupujícího nebo o schopnosti Kupujícího plnit ustanovení Smlouvy uzavřené s Prodávajícím.
 12. Prodávající může uplatnit právo na odstoupení od Smlouvy do tří měsíců ode dne, kdy se dozvěděl o okolnostech tvořících základ pro odstoupení od Smlouvy, nejpozději však do tří měsíců od data Smlouvy. Prodávající může dle svého uvážení zcela nebo zčásti odstoupit od Smlouvy, pokud jde o část Smlouvy, která nebyla ke dni odstoupení dokončena.
 13. V případě, že Prodávající odstoupí od Smlouvy, je Prodávající oprávněn účtovat Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 15 % z hrubé hodnoty Produktů, pro které Prodávající odstoupil od Smlouvy. Kupující bude povinen zaplatit smluvní pokutu na základě první písemné žádosti prodávajícího do 7 dnů ode dne jejího přijetí.
 14. Bez ohledu na právo Prodávajícího odstoupit od Smlouvy uvedené v odstavci 10 výše, v případě jakékoliv z výše popsaných okolností bude mít Prodávající právo pozastavit provádění stávající Smlouvy, jejíž implementace byla zahájena, a pozastavit plnění jakýchkoliv dalších Smluv, které spojují Prodávajícího s Kupujícím, dokud nevyrovná všechny splatné pohledávky Prodávajícímu vyplývající z uzavřených Smluv.
 15. Kupující není oprávněn započíst jakékoli své pohledávky vůči Prodávajícímu proti pohledávkám Prodávajícího vůči Kupujícímu vyplývajících ze Smlouvy.
 16. V případě objednávek prováděných s platbou předem Prodávající převede Smlouvu k provedení poté, co Kupující provede platbu ve výši dohodnuté Stranami.
 17. Produkty až do úplného zaplacení Kupujícím jsou majetkem Prodávajícího a Kupující s nimi dosud není oprávněn nakládat nebo je účtovat třetím osobám.

§ 6. ODPOVĚDNOST PRODÁVAJÍCÍHO.

 1. Jakákoli odpovědnost Prodávajícího vůči Kupujícímu, bez ohledu na právní základ této odpovědnosti, včetně odpovědnosti za neplnění nebo nesprávné plnění Smlouvy, je omezena na okolnosti, které lze přičíst Prodávajícímu, a výše kompenzace splatné Kupujícímu je omezena na skutečnou ztrátu Kupujícího (vyjma odpovědnosti za ušlý zisk), nesmí však překročit částku čisté hodnoty Smlouvy. Prodávající nenese odpovědnost za žádné nepřímé škody, ušlé zisky nebo ušlé zisky, které mohou vzniknout neplněním nebo nesprávným plněním Smlouvy.
 2. I přes náležitou péči v rozsahu podrobného popisu Produktů na Platformě B2B, v katalozích, informačních brožurách a cenících Prodávajícího, pokud se ukáže, že je daný popis Produktu neúplný nebo nesprávný, je Prodávající povinen neprodleně opravit popis produktu. V takovém případě nevzniká Kupujícímu žádný nárok, s výjimkou případů, kdy je neúplnost nebo nesprávnost popisu Produktu významná a Kupující, pokud by o tom věděl, by Produkt nekoupil.
 3. Prodávající není odpovědný za materiály, které mu byly svěřeny Kupujícím. Odpovědnost za vzniklé škody je omezena na hrubou nedbalost (chyba Prodávajícího), kterou by měl Kupující prokázat. Prodávající rovněž nenese odpovědnost za vlastnosti Produktů ani za důsledky plynoucí z vlastností Produktů, pokud byly Produkty vyrobeny podle údajů nebo parametrů specifikovaných Kupujícím.
 4. Odpovědnost Prodávajícího vůči Kupujícímu v rámci záruky za fyzické a právní vady (uvedené zejména v článcích 556-576 občanského zákoníku) je vyloučena.
 5. Prodávající nenese odpovědnost za mechanická, chemická a jiná poškození Produktů způsobená vnějšími faktory, ke kterým došlo během nebo po instalaci dodávaných Produktů.
 6. Prodávající neodpovídá za žádné stížnosti na Produkty podané třetími stranami, zejména u konkrétních subjektů, pro které Kupující zakoupil Produkty nebo u nichž prodal výrobky zakoupené od Prodávajícího.
 7. Prodávající neodpovídá za žádné úpravy výrobků, modifikace, nesprávné instalace nebo zpracování jakýmkoli způsobem ze strany Kupujícího nebo třetích osob.
 8. Prodávající nenese odpovědnost za neplnění nebo nesprávné poskytování služeb poskytovaných elektronicky, pokud je způsobeno třetími stranami, zejména telekomunikačními operátory, poskytovateli telekomunikačních spojů, poskytovateli služeb elektronického obchodu nezbytnými pro provoz Platformy B2B, nebo dodavatelů elektřiny.
 9. V den převzetí Produktů je Kupující povinen zkontrolovat Produkty z hlediska množství, souladu s obsahem Smlouvy, a zkontrolovat, zda Produkty neobsahují viditelné vady. V případě kvantitativních nedostatků nebo viditelných vad jsou zástupci obou smluvních stran přítomni při převzetí Produktů a v případě nepřítomnosti zástupce Prodávajícího vyhotoví přepravce Produktu (zástupce Prodávajícího nebo zástupce dodavatele Prodávajícího) a zástupce Kupujícího písemný protokol o nesouladu. Zpracování zprávy o nedodržení předpisů je podmínkou pro podání stížnosti týkající se vad zjištěných ke dni převzetí Produktů.
 10. V případě, že po obdržení Produktů zjistí vady Produktů, které nejsou kvantitativními nedostatky nebo vady viditelné v den převzetí Produktů, je Kupující oprávněn uplatnit u Prodávajícího stížnost na vady kvality Produktů do 7 pracovních dnů od data přijetí Produktů.
 11. Kupující je povinen podat reklamaci elektronickou cestou na adrese https://www.wkret-met.com/cs/podani-stiznosti.
 12. Při reklamaci by měl kupující společně uvést:
  1. přesné údaje umožňující identifikaci Objednávky a Smlouvy, na základě kterých byly dodány reklamované Produkty;
  2. přesné datum přijetí Produktů, kterých se stížnost týká;
  3. jaká je nahlášená vada Produktů;
  4. co Kupující od Prodávajícího očekává, pokud bude reklamace přijata v souladu s ustanovením § 6 odst. 13 níže;
  5. dokumentaci (včetně fotografií) odůvodňující nahlášené vady, která by měla být přiložena k reklamaci.
 13. Je-li stížnost Kupujícího přijata, je Prodávající povinen:
  1. v případě reklamace kvalitativních vad - dle vlastního uvážení - k:
   1. iodběru, do 14 Pracovních dnů počítaných ode dne následujícího po oznámení Kupujícího o přijetí reklamace, vadných Produktů od Kupujícího a dodání stejného množství Produktů bez vad v příslušném termínu a na místě uvedeném Prodávajícím, nebo vystavení opravné faktury do 7 Pracovních dnů počítaných ode dne následujícího po oznámení Kupujícího o přijetí reklamace, s přihlédnutím ke snížené hodnotě vadných Produktů;
  2. v případě reklamace množstevních vad - dle vlastního výběru - k:
   1. dodání chybějící množství Produktů Kupujícímu co nejdříve na místo určené Prodávajícím; nebo
   2. vystavení opravené faktury do 7 Pracovních dnů ode dne následujícího po oznámení Kupujícího o přijetí reklamace s přihlédnutím k počtu chybějících Produktů.
 14. V případě reklamace je Kupující povinen zajistit kontrolu reklamace pro případnou kontrolu za účasti zástupce Prodávajícího v místě dodání nebo na jiném místě určeném Prodávajícím. V případě, že Kupující řádně nezajistí reklamované Produkty, nese výhradní odpovědnost za jakékoliv poškození Produktů.
 15. V případě nutnosti provedení kontroly Produktů, k určení platnosti reklamace, vykonává zástupce Prodávajícího tuto činnost v době a místě dohodnutém Stranami. Na žádost Prodávajícího je osoba podávající stížnost povinna doručit Prodávajícímu do sídla Prodávajícího nebo na jiné místo určené Prodávajícím.
 16. Prodávající je povinen posoudit stížnost Kupujícího do 14 Pracovních dnů ode dne jejího doručení Prodávajícímu a informovat Kupujícího o výsledku reklamace. Termín se prodlužuje o dobu nezbytnou pro to, aby Prodávající získal od Kupujícího reklamované Produkty. Neinformování Kupujícího o výsledku posouzení reklamace do 14 Pracovních dnů od data přijetí reklamace znamená odmítnutí uznání platnosti reklamace.
 17. Odeslání reklamované části Produktů Kupujícím bez předchozího podání reklamace a stanovení způsobu a data odeslání u Prodávajícího, opravňuje Prodávajícího odmítnout převzetí zásilky Produktů nebo účtovat Kupujícímu náklady na zpětnou doprava.
 18. Po uplynutí lhůty stanovené v tomto odstavci zanikají veškeré nároky Kupujícího na reklamaci jakýchkoli kvantitativních a kvalitativních vad Produktů.
 19. Podání stížnosti Kupujícím nepřeruší ani nepozastaví platební lhůtu pro Produkty podle této Smlouvy.

§ 7. ZÁRUKA.

 1. Tyto VPP nepředstavují prohlášení Prodávajícího o poskytnutí záruky. Prodávající poskytuje záruku na prodané Produkty za podmínek uvedených v samostatném záručním dokumentu doručeném Kupujícímu spolu s objednanými Produkty. Podmínkou pro poskytnutí záruky na prodané výrobky je držení záručního listu Kupujícím.
 2. Prodávající má právo odmítnout přijetí a posouzení stížnosti nebo má právo odmítnout plnit povinnosti vyplývající z poskytnuté záruky, pokud se Kupující opozdí s platbou jakýchkoliv závazků vůči Prodávajícímu vyplývajících z dříve dokončených dodávek Produktů nebo dodávek Produktů, na které se vztahuje daná stížnost.
 3. Odpovědnost Prodávajícího v rámci záruky je omezena na čistou hodnotu reklamovaného Produktu.
 4. Záruka se nevztahuje na žádné další náklady vzniklé Kupujícímu a vzniklé v důsledku nebo v souvislosti s vadami Produktů vzniklých během záruční doby. Záruka zejména nepokrývá náklady na výměnu vadných Produktů, které nese nebo vydal Kupující ve vztahu k jeho dodavatelům, a záruka se nevztahuje na žádné přímé ani nepřímé škody nebo náklady, které Kupujícímu vzniknou nebo vznikly jako v důsledku vad Produktů nebo v souvislosti s nimi.

 

§ 8. DŮVĚRNÉ INFORMACE, MATERIÁLY I PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ .

 1. Po dobu platnosti Smlouvy a do 5 let od jejího ukončení nebo jakéhokoli ukončení se Kupující zavazuje zachovávat mlčenlivost a náležitě chránit všechny Důvěrné informace před neoprávněným přístupeme.
 2. Pro účely VPP Důvěrné informace nejsou:
  1. Informace, které byly zveřejněny před odesláním Objednávky nebo před registrací Kupujícího na Platformě B2B jiným způsobem než v důsledku porušení ustanovení VPP;
  2. Informace, které je Kupující povinen sdělit na základě ustanovení Smlouvy, aktu nebo na základě rozsudku vydaného příslušným soudem, rozhodnutím nebo jiným aktem orgánu veřejné správy, kterému se nemůže vyhnout, pokud je povinen informace zveřejnit, neprodleně o této povinnosti písemně informuje prodávajícího a konzultuje s Prodávajícím obsah zveřejnění;
  3. Informace, u nichž Prodávající dříve písemně souhlasil se zveřejněním, s nulovou neplatností.
 3. Na základě písemného souhlasu Prodávajícího se Kupující a jeho zaměstnanci (zejména Administrátor, zaměstnanci a zástupci) zavazují:
  1. nekopírovat, nepořizovat kopie, výpisy, fotografie, fotokopie nebo jakýmkoli jiným způsobem reprodukovat Důvěrné informace nebo jejich část;
  2. nezveřejňovat Důvěrné informace ani jejich zdroj, ať už zcela nebo zčásti, veřejnosti nebo jakýmkoli jiným způsobem šířit Důvěrné informace;
  3. nevyužívat Důvěrné informace k jiným účelům, než které jsou nezbytné pro řádnou implementaci cílů Prodávajícího a Kupujícího uvedených v VPP;
  4. nezveřejňovat Důvěrné informace ani jejich zdroj, zcela ani zčásti, žádné třetí straně.
 4. Veškeré informace, dokumenty, ceníky, materiály, výkresy, pokyny, předpisy, směrnice, technologické nebo technické údaje, jakož i jejich kopie, které Prodávající pro Kupujícího připraví nebo mu je v jakékoli formě a na jakémkoli datovém nosiči poskytne v souvislosti se Smlouvou nebo také v souvislosti s nabídkou uzavření Smlouvy, zůstávají majetkem Prodávajícího a Prodávající si ponechává autorská práva a všechna další práva duševního vlastnictví uvedená v zákoně ze dne 4. února 1994 o autorských právech a souvisejících právech (Sbírka zákonů č. 24, položka 83, ve znění pozdějších předpisů).
 5. Prodávající uděluje Kupujícímu nevýhradní a nepřenosné právo používat Materiály pouze pro účely nezbytné pro plnění Smlouvy. Výše uvedené oprávnění nepřevádí právo na materiály na Kupujícího a podléhá omezením vztahujícím se na Důvěrné informace a následujícím skutečnostem:
  1. Kupující nesmí převádět Materiály ani umožnit jakékoli jiné osobě z nich těžit, kromě Kupujícího nebo pověřených zaměstnanců Kupujícího, kteří byli Kupujícímu již dříve oznámeni Prodávajícímu;
  2. Kupující nesmí poskytnout Materiály svým zaměstnancům, aniž by je informoval o svých povinnostech podle těchto VPP a dříve než tyto osoby nepřijmou tyto podmínky;
  3. Kupující nesmí žádným způsobem upravovat, reprodukovat, veřejně zobrazovat, provádět nebo distribuovat nebo jinak používat Materiály pro jiné účely než ty, které souvisejí s plněním Smlouvy.
 6. Kupující se zavazuje zničit veškeré písemné Materiály a elektronická média přijatá od Prodávajícího v souvislosti s plněním Smlouvy, a to do 7 kalendářních dnů ode dne ukončení platnosti Smlouvy, pokud to není nezbytné pro řádné používání Produktu.
 7. Pokud kupující poruší povinnosti stanovené v tomto odstavci, zavazuje se zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 20 000,00 PLN (slovy: dvacet tisíc zlotých) za každý případ porušení.
 8. Výše uvedená smluvní pokuta je splatná do 7 dnů od obdržení žádosti Kupujícím.
 9. Prodávající může udělit Kupujícímu licenci k předkládání informací, dokumentů, ceníků, materiálů, výkresů, pokynů, předpisů, pokynů, technologických nebo technických údajů uvedených v odstavci 4 výše. Licence bude udělena na základě samostatné písemné dohody, která podrobně stanoví předmět licence a podmínky jejího udělení (povolené oblasti použití). Licence může být udělena za úplatu nebo bezplatně. Žádost o licenci lze zaslat na obecnou e-mailovou adresu prodávajícího marketing@wkret-met.com nebo přímo na e-mailovou adresu obchodního zástupce kupujícího (pokud byla kupujícímu udělena).

§ 9. ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ.

 1. 1Za účelem plnění povinností podle čl. 28 Nařízení, v souvislosti s plněním Smlouvy pověřuje Kupujícího Prodávajícího zpracováním níže uvedených osobních údajů a Prodávající se zavazuje je zpracovávat v souladu se zákonem a těmito VPP (pověřením zpracováním osobních údajů).
 2. Prodávající jako správce osobních údajů Kupujícího bude zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu uvedeném v odstavci 7 níže a k:
  1. realizaci Objednávky (uzavření a plnění Smlouvy);
  2. pro marketingové účely: automatické profilování (automatizace marketingu), včetně marketingové komunikace elektronickými prostředky, telefonem a SMS;
  3. daňové činnosti (např. vystavování faktur s DPH).
 3. Osobní údaje Kupujícího, pokud jde o plnění Smlouvy a pro marketingové účely, včetně automatického profilování (automatizace marketingu), marketingové komunikace prostřednictvím e-mailu, telefonu a SMS, daňové činnosti (např. vystavování faktur DPH) lze získat prostřednictvím dostupného formuláře na webových stránkách Prodávajícího https://www.e-klimas.com nebo jiným jednoznačným způsobem z webových stránek přímým vyplněním formuláře osobou, která se registruje jménem Kupujícího.
 4. Kupující prohlašuje, že osobní údaje svěřené Prodávajícímu jsou zpracovávány v souladu s Nařízením a dalšími příslušnými právními předpisy a je oprávněn svěřit zpracování osobních údajů. Kupující prohlašuje, že povaha osobních údajů určených ke zpracování nezahrnuje zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9–10 Nařízení.
 5. Osobní údaje budou zpřístupněny prostřednictvím elektronických záznamů a zadány do Platformy B2B.
 6. Rozsah osobních údajů svěřených Prodávajícímu zahrnuje jména, příjmení, adresu, e-mailovou adresu, telefonní číslo, daňové identifikační číslo a funkci nebo pozici, která bude v rámci objednávky svěřena Prodávajícímu.
 7. Osobní údaje budou Prodávajícím zpracovávány trvale. Souhlas Kupujícího se zpracováním zahrnuje zaznamenávání, organizaci, ukládání, stahování, používání, úpravu a kombinování osobních údajů a další činnosti, které bude Prodávající provádět v souvislosti s realizací objednávky a za účelem stanoveným ve VPP. Osobní údaje mohou být zpracovávány elektronicky.
 8. Před zpracováním osobních údajů musí Prodávající:
  1. přijmout opatření na ochranu osobních údajů uvedených v čl. 32 Nařízení, a zejména s přihlédnutím k současnému stavu technických znalostí, nákladům na provádění a povaze, rozsahu, kontextu a účelům zpracování, jakož i riziku porušení práv nebo svobod fyzických osob s různou pravděpodobností a závažnosti ohrožení, je povinen přijmout technická a organizační opatření zajišťující ochranu zpracovávaných osobních údajů a zajistit stupeň bezpečnosti odpovídající tomuto riziku. Prodávající by měl v případě potřeby zdokumentovat použití těchto opatření a tato opatření po konzultaci s Kupujícím aktualizovat;
  2. zajistit, aby každá fyzická osoba jednající na základě povolení Prodávajícího, která má přístup k osobním údajům, zpracovávala tyto údaje pouze na žádost Prodávajícího pro účely a rozsah stanovený v rozsahu a účelu stanoveném v Nařízení a za účelem plnění Objednávky;
  3. vést evidenci všech kategorií zpracovatelských činností prováděných jménem Kupujícího, uvedených v čl. 30 ods. 2 Nařízení a zpřístupní jej Kupujícímu na jeho žádost.
 9. Prodávající zajišťuje, že osoby, které mají přístup ke zpracovávaným osobním údajům, je budou uchovávat v tajnosti a způsoby jejich zabezpečení, přičemž povinnost mlčenlivosti existuje i po dokončení objednávky a ukončení používání Platformy B2B.
 10. Prodávající a Kupující se zavazují vzájemně si pomáhat při plnění povinností stanovených v čl. 32–36 Nařízení.
 11. V případě podezření na porušení ochrany osobních údajů se Prodávající nebo Kupující zavazuje vzájemně:
  1. poskytnout informace o porušení ochrany osobních údajů do 24 hodin od jeho zjištění, včetně informací uvedených v čl. 33 odstavce 3 Nařízení,
  2. na požádání poskytnout veškeré informace nezbytné k oznámení osobě, kterých se údaje týkají, v souladu s čl. 34 odst. 3 Nařízení, a to do 48 hodin od zjištění události představující porušení ochrany osobních údajů.
 12. Prodávající a Kupující se zavazují vzájemně si pomáhat prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření při plnění povinnosti reagovat na žádosti subjektů údajů při výkonu jejich práv uvedených v čl. 15–22 Nařízení. Zejména se Prodávající a Kupující zavazují na požádání připravit a poskytnout informace potřebné ke splnění žádosti subjektu údajů do 3 Pracovních dnů ode dne obdržení žádosti strany.
 13. Prodávající a Kupující jsou povinni dodržovat veškeré pokyny nebo doporučení vydané orgánem dozoru nebo poradním orgánem EU zabývajícím se ochranou osobních údajů, pokud jde o zpracování osobních údajů, zejména s ohledem na uplatňování Nařízení.
 14. Prodávající a Kupující jsou povinni se navzájem neprodleně informovat o veškerých řízeních, zejména správních nebo soudních, týkajících se zpracování pověřených osobních údajů, o jakémkoli správním rozhodnutí nebo rozhodnutí týkajícím se zpracování pověřených osobních údajů, adresovaných straně jakož i o všech inspekcích a inspekcích týkajících se zpracování svěřených osobních údajů stranou, zejména prováděných dozorovým úřadem.
 15. Kupující umožňuje navrhnout zpracování osobních údajů svěřených subdodavatelům Prodávajícího (tzv. subprocesorům). Pokud má Prodávající v úmyslu zpracovat osobní údaje subdodavatelsky, musí nejprve informovat Kupujícího o záměru uzavřít subdodavatelskou smlouvu a o totožnosti (názvu) subjektu, se kterým má v úmyslu zpracovávat údaje, a také o povaze subdodávky, rozsah údajů, účel a doba trvání subdodávky. Pokud Kupující nevznese námitky proti pověření do 7 dnů ode dne oznámení, je prodejce oprávněn toto pověření svěřit.
 16. V případě subdodávky zpracování osobních údajů bude subdodavatelské zpracování založeno na dohodě, na jejímž základě se subdodavatel (subprocesor) zavazuje plnit stejné povinnosti, jaké jsou podle těchto VPP uloženy prodávajícímu.
 17. Kupující bude mít nárok na práva z dílčí Smlouvy přímo u subdodavatele (subprocesoru). V případě ukončení nebo uplynutí dílčí smlouvy bude Prodávající informovat Kupujícího o této skutečnosti do 7 dnů od ukončení nebo uplynutí platnosti takové smlouvy.
 18. Prodávající nesmí předávat osobní údaje, které mu byly svěřeny ke zpracování, subjektům se sídlem v zemích mimo Evropský hospodářský prostor.
 19. Kupující je oprávněn ověřovat dodržování pravidel pro zpracování osobních údajů vyplývajících z Nařízení a těchto předpisů ze strany Prodávajícího, a to právem požadovat informace týkající se svěřených osobních údajů.
 20. Po ukončení spolupráce mezi Kupujícím a Prodávajícím Prodávající v závislosti na rozhodnutí Kupujícího odstraní nebo vrátí osobní údaje, které mu byly poskytnuty, a odstraní všechny jejich stávající kopie.

§ 10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ.

Tímto není dotčeno ustanovení §3 VPP.

 1. Tyto VPP vstupují v platnost 1. května 2020. Ve stejný den současně vyprší pravidla Nákupní Platformy B2B KLIMAS WKRĘ-MET ze dne 6. května 2019. Ustanovení výše uvedených nařízení se vztahují na dohody uzavřené Stranami před 1. květnem 2020.
 2. V případě změny nebo doplnění těchto VPP po datu uzavření dané Smlouvy se na tuto Smlouvu vztahují stávající ustanovení těchto VPP.
 3. Veškerá prohlášení Stran vyplývající z těchto VPP, včetně odstoupení od Smlouvy, jejího ukončení nebo uplynutí, budou učiněna písemně nebo v elektronické podobě, jinak budou neplatná. Prohlášení předložená Kupujícímu budou zaslána na adresu jeho sídla nebo na jím uvedenou elektronickou adresu (e-mail). Prohlášení prodávajícího budou zaslána na následující adresy:
  1. Štefanikova 123/22, 73701 Český Těšín (poštovní adresa) – v písemné formě;
  2. office@wkret-met.com (adres e-mail) – v elektronické formě.
 4. Práva nebo povinnosti Kupujícího vyplývající ze Smlouvy nelze převést na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího jinak dojde k zneplatnění Smlouvy
 5. Bez ohledu na smluvní pokuty stanovené v těchto VPP je Prodávající oprávněn požadovat náhradu škody přesahující výši těchto smluvních pokut na základě všeobecných zásad vyplývajících z Občanského zákoníku nebo jiných zákonů.
 6. Ve věcech, na které se nevztahují tyto VPP, se použijí příslušná ustanovení polského práva, zejména ustanovení Občanského zákoníku.
 7. Tyto VPP se nevztahují na dohody uzavřené se spotřebiteli.
 8. Smluvní strany se dohodly, že jako rozhodné právo pro jakoukoli spolupráci smluvních stran spadající do oblasti působnosti těchto VPP nebo vyplývající z těchto VPP bude použito hmotné a procesní právo Polské republiky s tím, že strany vylučují použití těchto ustanovení zákona Polské republiky, které odkazují na právní předpisy jiných zemí, nebo které odkazují na jiné prameny práva.
 9. V rámci těchto VPP smluvní strany vylučují použití ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I), ustanovení nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 864/2007 ze dne 11. července 2007 o právu rozhodném pro mimosmluvní závazky (Řím II), jakož i ustanovení Úmluvy Organizace spojených národů o smlouvách o Mezinárodní prodej zboží, uskutečněný ve Vídni 11. dubna 1980 (CISG), pokud se strany výslovně písemně nedohodnou jinak, jinak neplatné.
 10. Pokud se ukáže, že kterékoli z ustanovení těchto VPP nebo Smlouvy je považováno za neplatné nebo neúčinné, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení těchto VPP nebo Smlouvy, ledaže by byla ovlivněna neplatná ustanovení těchto VPP nebo Smlouvy nebo by z jejich obsahu vyplývalo, že bez neplatných ustanovení by Smlouva nebyla uzavřena. V takovém případě se strany zavazují nahradit neplatná nebo neúčinná ustanovení platnými a účinnými ustanoveními, která se z hlediska jejich ekonomických a finančních účinků a záměrů stran budou co nejvíce blížit neplatným nebo neúčinným ustanovením.
 11. Spory, které mohou vzniknout v souvislosti se spoluprací stran v rámci uzavřené Smlouvy, budou strany řešit vyjednáváním. Pokud nedojde ke kompromisu, budou spory řešeny soudem příslušným pro sídlo Prodávajícího.
 12. Všechny popisy obsažené v nadpisech odstavců těchto VPP jsou čistě pořadové a nepředstavují základ pro výklad ustanovení těchto VPP.